Besluitenlijst B en W vergadering 7 januari 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 januari 2020.

Datum: 7 januari 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Subsidie Odensehuis 2020

Besluit

 1. In te stemmen met de subsidie van het Odensehuis voor het jaar 2020
 2. Hierbij uit te gaan van Walcherse financiering van maximaal € 69.400,-
 3. Het Odensehuis voor 2020 te subsidiëren met €10.125,--, te betalen uit het budget Wmo-begeleiding (65644)
 4. Bestuur van het Odensehuis op de hoogte stellen via bijgevoegde conceptbrief

Subsidieverzoek Zeeuwse Kunst Kring tbv wintertentoonstelling

Besluit

Het subsidieverzoek van de vereniging Zeeuwse Kunst Kring  af te wijzen op grond van artikel 52 lid d van de Algemene Subsidieverordening gemeente Middelburg 2007: Subsidieverstrekking past niet binnen het beleid van de gemeente

Subsidieverzoek stichting Consort of Voices

Het subsidieverzoek van de stichting Consort of Voices afwijzen op grond van artikel 52 lid d van de Algemene Subsidieverordening gemeente Middelburg 2007: Subsidieverstrekking past niet binnen het beleid van de gemeente

Subsidieverzoek Muziektheater Zeeland

Het subsidieverzoek van Muziektheater Zeeland uit Goes voor de uitvoering van de jubileumvoorstelling Michiel de Ruyter in de Zeeuwse theaters af te wijzen op grond van artikel 52 lid d van de Algemene Subsidieverordening gemeente Middelburg 2007: Subsidieverstrekking past niet binnen het beleid van de gemeente

Uitvoeren gezondheidsbeleid

Conform de afspraken met wethouder Doorn na het gesprek met dhr. Mesu op 16 december 2019

Besluit

 1. Om in 2020, voor de duur van 26 weken de volgende activiteiten die voortkomen uit het project DVR-JOGG te continueren:
  • Watertappunten
  • Fruit op scholen
  • Dagelijks meer bewegen
  • NL Vitaal
 2. Voor deze activiteiten een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal € 8.320,- (ex btw), dit te financieren uit het budget gemeentelijke projecten GGD.
 3.  De opdracht voor uitvoering van deze activiteiten te geven aan Mesu Sport & Training.

Mandaatbesluiten implementatie Wet verplichte ggz

Besluit

 1. Akkoord te gaan met bijgevoegd mandaatbesluit m.b.t. de crisismaatregel zoals bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;
 2. Akkoord te gaan met bijgevoegd mandaatbesluit m.b.t. de hoorplicht bij de crisismaatregel zoals bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 3. Akkoord te gaan met bijgevoegd mandaatbesluit voor melding en aanvraag m.b.t. de voorbereiding voor een verzoekschrift voor de zorgmachtiging zoals bedoeld in de Wet verplichte ggz;

Herinrichting President Wilsonlaan te Middelburg

Besluit

 1. het eindverslag van de inspraakprocedure vast te stellen.
 2. het definitief ontwerp Herinrichting President Wilsonlaan vast te stellen.

Voordracht RvT Mondia Scholengroep

In te stemmen met de benoeming van mevrouw J. de Regt in de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (Mondia Scholengroep) voor een periode van 4 jaar.

Raadsvoorstel beschikbaarstellen krediet uitbreidingen onderwijshuisvesting 2020

De raad voor te stellen het benodigde krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de huisvesting Regenboogschool en de Algemene Basisschool Middelburg.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 RVO GroenLinks - beleid tav acceptatie van schenkingen

Besluit

Het college besluit:
De door de fractie van GroenLinks gestelde vragen ex artikel 41 RVO, inzake beleid t.a.v. acceptatie van schenkingen, te beantwoorden volgens de bijgevoegde conceptbrief.
Brief tekstueel aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris.

Lijst van toezeggingen raad ten behoeve van raad 30-1-2020

Besluit

Met 1 aanpassing akkoord.