Besluitenlijst B en W vergadering 7 april 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 april 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 7 april 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: n.v.t., vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Nieuwe Haven 33 aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument

Het college besluit het pand Nieuwe Haven 33 aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument

Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kerk Sandberglaan

Het college besluit:

 1. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en het bijbehorende zienswijzenrapport ontwerpbestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan Middelburg’;
 2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan Middelburg’ gewijzigd vast te stellen;
 3. de omgevingsvergunning met activiteit bouwen te verlenen, na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad.

Memo actieve informatie uitstel evaluatie participatiebeleid

Aangezien het niet toegestaan is om in groepen samen te komen, stellen we de uitvoering van het plan van aanpak uit tot dit wel weer toegestaan is.

Memo actieve informatie financiële consequenties Wmo - coronavirus

Besluitvorming over de memo heeft plaatsgevonden op 26 maart tijdens een extra B en W vergadering en is op 27 maart geplaatst in het raadsinformatiesysteem in verband met urgentie. De rest van de nota is in deze vergadering besproken.

Het college besluit:

 1. Het standpunt in de VNG ledenbrief van 18 maart 2020 te volgen en Wmo gecontracteerde zorgaanbieders en vervoerders bij andere of beperkte prestatie te blijven financieren.
 2. Betalen van Wmo gecontracteerde zorgaanbieders en vervoerders te continueren t/m 6 april 2020.
 3. Het uitgangspunt is dat de totale te ontvangen compensatie van het Rijk en van de gemeente door de aanbieder, nooit meer mag zijn dan 100% van de kosten.
 4. De betaling van de Wmo- ondersteuning tot en met week 11 van CAK periode drie via het berichtenverkeer te laten verlopen.
 5. In afwachting op nadere berichtgeving vanuit de VNG een gewijzigd administratief proces in te richten voor het indienen van declaraties vanaf week 12.
 6. Wmo gecontracteerde zorgaanbieders en vervoerders te verzoeken te registreren welke prestaties niet meer geleverd worden i.v.m. de coronacrisis en de gemeente hierover te informeren per voor hun geldende reguliere declaratieperiode.
 7. Zorgaanbieders verzoeken nog niet te starten met het indienen van declaraties over CAK periode 4.
 8. De betalingen voor het routevervoer te continueren op basis van de oorspronkelijk geplande ritten en 80% van de niet gereden ritten te vergoeden.
 9. De betalingen voor het Wmo-vervoer op basis van historische gegevens te continueren en 80% van de niet gereden ritten te vergoeden.
 10. De komende periode, in afwachting op nadere berichtgeving van de VNG, te gebruiken om dit besluit in financieel-juridische zin verder vorm te geven daarbij kan gedacht worden aan terugvorderen of inhouden op de facturatie.
 11. De Wmo gecontracteerde zorgaanbieders en vervoersbedrijven hierover te informeren via bijgaande brieven.
 12. De memo actieve informatie te accorderen en te verzenden aan de gemeenteraad.
 13. Het Wmo- en routevervoer gedurende de maatregelen van het kabinet te continueren voor noodzakelijk vervoer zonder sociaal doeleinde.

Memo Auditcommissie 7 april 2020 Voorlopig saldo jaarrekening 2019

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het voorlopig saldo jaarrekening 2019
 2. Bijgevoegde memo met het voorlopig saldo jaarrekening 2019 aan te bieden aan de auditcommissie.

Handelswijze subsidies, prestatieafspraken en maatregelen coronavirus

Het college besluit dat:

 • De gemeente de subsidie 2020 uitbetaalt overeenkomstig hetgeen in de beschikking is vastgelegd;
 • Organisaties proberen zoveel als mogelijk de prestatie afspraken na te komen, als organisaties alternatieve prestaties willen leveren, vragen zij daarvoor eerst toestemming aan het college;
 • Organisaties geven zo spoedig mogelijk aan of en in welke mate zij niet de afgesproken prestaties zullen leveren;
 • Gesubsidieerde organisaties maken daar waar mogelijk gebruik van de door de (rijks)overheid ingestelde compensatie- en/of steunmaatregelen;
 • Van gesubsidieerde organisaties wordt verwacht dat kosten worden verminderd of voorkomen;
 • Bij hun verzoek om subsidievaststelling 2020 of subsidieverantwoording 2020 geven gesubsidieerde organisaties naast de normale rapportage over de prestatieafspraken aan wat zij hebben gedaan aan voorkoming of vermindering van kosten en het verkrijgen van steun en/of compensatie van overheidswege;
 • Aan de hand van de verantwoording een maatwerkoplossing wordt vastgesteld ten aanzien van de ontvangen subsidie 2020;
 • De termijn voor de aanvragen voor de structurele subsidie 2021 wordt verlengd van 1 april 2020 tot 1 augustus 2020

Planning & Control cyclus 2020

"Het college besluit de richtlijn en planning van de P&C-cyclus 2020 vast te stellen.

Trekdijk opdrachten ten behoeve van onderzoeken

Het college besluit opdrachten te verstrekken voor de onderzoeken ter onderbouwing van het bestemmingsplan Trekdijk.

Opmerkingen bij anterieure overeenkomst JRCZ

Het college besluit de kostenverdeling zoals opgenomen in de concept anterieure overeenkomst JRCZ van de gemeente Middelburg te handhaven en niet in te stemmen met de door de HZ aangebrachte wijzigingen.

Uitbreiding Invordering Samenwerking Belastingen Walcheren & Schouwen-Duiveland tijdens de coronacrisis

Het college besluit:

 1. In plaats van aanmaningen met invorderingskosten over de gemeentelijke aanslagen 2020 in april 2020 kosteloze herinneringen te versturen naar particulieren klanten.
 2. Het versturen van alle aanmaningen (en dwangbevelen per post) over de gemeentelijke aanslagen 2020 met drie maanden op te schorten tot in ieder geval 30 juni 2020.
 3. Niet mee te gaan met de lijn van Sabewa Zeeland om de invordering voor oude belastingjaren (dus ook particulieren) 3 maanden op te schorten.

Raadsvoorstel zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 Orionis Walcheren

Het college besluit de raad voor te stellen als zienswijze bij het algemeen bestuur in te brengen dat:Ingestemd kan worden met de 1e begrotingswijziging 2020 Orionis Walcheren.De extra lasten voor het jaar 2020 ad € 83.314 te verwerken in de 1e Bestuursrapportage en voor wat betreft het structurele effect (resp. € 39.543, € 37.256 en € 76.251) te betrekken bij de Kadernota 2021- 2024.

Memo actieve informatie Impact sluiting accommodatie Vrijburgbad als gevolg van corona, verzoek om nadeelcompensatie

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het naar voren halen van de betaling van het tweede kwartaal van de subsidie van de gemeente Middelburg aan Optisport;
 2. Akkoord te gaan met het verlenen van uitstel van betaling van Optisport aan de Vastgoed BV voor de huurpenningen over het eerste kwartaal 2020;
 3. Vooralsnog niet akkoord te gaan met het verzoek van Optisport aan de gemeente Middelburg om ook de betaling van het derde kwartaal van de subsidie aan Optisport te betalen;
 4. Akkoord te gaan met bijgevoegd schrijven bijlage 1. als reactie op het verzoek van Optisport Exploitatie BV, bijlage 2.;5. De raad te informeren via de actieve informatieplicht middels bijgevoegde memo in bijlage 3.

Administratief proces Wmo- ondersteuning ten gevolge van coronacrisis

Het college besluit het standpunt van het ministerie van VWS en de VNG te volgen en gecontracteerde aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning en vervoerders in het sociaal domein te blijven betalen bij geen, beperkte of andere prestatie en de gecontracteerde aanbieders niet door te verwijzen naar de NOW. Deze financiële duidelijkheid en zekerheid aan Wmo zorgaanbieders t/m in elk geval 14 juni - CAK periode 6 – aan te bieden. De steunmaatregelen voor de vervoersbedrijven die t/m 6 april waren vastgesteld, te verlengen tot in ieder geval 1 juni. Alle richtlijnen en handreikingen die vanuit de VNG ontwikkeld worden voor het administratieve proces, inzake Pgb’s en het innen van de eigen bijdrage op te volgen. In afwachting van richtlijnen vanuit de VNG een administratief proces uit te werken (scenario 2) waarbij het inzicht in de daadwerkelijk geleverde zorg voor de uitvoering van de Wmo- ondersteuning zoveel mogelijk geborgd blijft. In afwachting van de handreiking van de VNG de Pgb-betalingen voort te blijven zetten.Steunmaatregelen voor de hulpmiddelenleveranciers toe te passen indien nodig.De Wmo- gecontracteerde zorgaanbieders en vervoersbedrijven hierover via bijgaande brieven te informeren.