Besluitenlijst B en W vergadering 6 oktober 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020.

Datum: 6 oktober september 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Aanwezigen: Harald Bergmann, Carla Doorn, Chris Dekker, Chris Simons, Johan Aalberts, Aart van den Brink

Voordracht lid en plaatsvervangend CRO Vliegveld Midden Zeeland

Het college besluit

Prof. Dr. P.A.M. Vierhout als lid en de heer H. Hilhorst als plaatsvervangend lid voor te dragen aan de provincie Zeeland voor de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden Zeeland (CRO) namens de omwonenden.

Uitvoering motie bijdrage instandhouding activiteiten Stichting de Oostkerk, verlenen eenmalige subsidie Stichting de Oostkerk

Het college besluit

De in de vergadering van de Gemeenteraad d.d. 17 september 2020 aangenomen motie van D'66 ea inzake bijdrage instandhouding activiteiten Stichting de Oostkerk (SDO) uit te voeren door de SDO een eenmalige subsidie van € 33.000,-- te verlenen in het actuele financiële tekort.

Beantwoording schriftelijke vragen LPM inzake openbare toiletten

Het college besluit

Akkoord te gaan met bijgevoegde beantwoording op de vragen van LPM inzake vragen over openbare toiletten in Middelburg.

Raadsvoorstel Prioriteitenplan toegankelijkheid openbare ruimte

Conform met aanpassingen

Memo tekstueel aanpassen in overleg met gemeentesecretaris.

Raadsvoorstel tarieven Diftar 2021 en actualisatie regelgeving afvalstoffen

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Middelburg 2021 vast te stellen en hiermee:
  • Het vast tarief voor de afvalstoffenheffing 2021 vast te stellen;
  • Het variabel tarief voor de afvalstoffenheffing 2021 vast te stellen voor het aanbieden van de rolcontainer restafval 140 liter, 240 liter en voor het openen van de ondergrondse container restafval;
  • Een tarief voor huishoudens waarbij de medische regeling van toepassing is, te heffen op basis van het vaste tarief en het verwacht gemiddeld aanbod van 10 ledigingen bij een 240 liter rolcontainer, 17 ledigingen bij een 140 liter rolcontainer of 60 aanbiedingen ondergrondse container;
  • Het vast tarief en variabel tarief (voor het openen van de ondergrondse container restafval) reinigingsrecht 2021 vast te stellen voor bedrijven in de binnenstad.
 2. De kostendekking reinigingsheffingen 2021 vast te stellen.
 3. De inzamelmiddelen en voorzieningen voor groente, fruit- en tuinafval in de binnenstad vast te stellen.
 4. Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Middelburg 2020, volgens bijlage 2, vast te stellen en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Middelburg (2019) in te trekken.

Memo actieve informatie beleid duurzame energie opwekking en Zonne-energie op land in het bijzonder

Aangehouden

Memo actieve informatie bod Woongoed en wbv Arnemuiden

Conform

Reactie brief Sociale Cliëntenraad Walcheren begroting Orionis Walcheren 2021

Het college besluit

De Sociale Cliëntenraad Walcheren te antwoorden overeenkomstig bijgaande antwoordbrief. Een kopie van de antwoordbrief ter informatie de gemeenteraad beschikbaar te stellen.

Middelburg Winterstad 2020-2021

Het college besluit

 1. Overkappingen van terrassen middels tenten of blokhutten c.q. chalets (Middelburg Winterstad) toestaan van 1 november 2020 tot 1 februari 2021. 
 2. In navolging van het advies van het RBT/ROT, niet een Wabo(ofwel omgevings-)vergunning te verlenen voor de terrasoverkappingen, maar te werken met een ‘toestemmingsbrief’ met voorwaarden, per ondernemer.
 3. Het promotiebudget van € 5.000,- dit jaar niet in te zetten om extra bezoekers te werven naar Middelburg Winterstad, maar te reserveren of voor een ander doel in te zetten, passend bij de tijdsgeest.