Besluitenlijst B en W vergadering 5 mei 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 mei 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 5 mei 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Parkeren Rotterdamsekaai

Aangehouden

Raadsvoorstel Aanvullende belastingmaatregelen coronacrisis

Aanvullende belastingmaatregelen

Memo actieve informatie Verminderen vuurwerk(overlast) Middelburg

De raad het memo actief ‘evaluatie initiatiefvoorstel verminderen vuurwerk(overlast) Middelburg’ aan te bieden in de commissie AB van 19 mei 2020, dit overeenkomstig bijgevoegd concept

Memo actieve informatie aanvullend beleid woonvoorzieningen

Het college besluit:
het verhuisprimaat vast te leggen als beleid bij aanvragen voor woningaanpassingen het anti-speculatiebeding vast te leggen als beleid bij aanvragen voor woningaanpassingen

Memo actieve informatie afronding participatietraject

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het aanbiedingsdocument "Boodschappen aan de bestuurders van de vijf overheidsorganisaties en aan de directie van Driestar"
  2. Dit aanbiedingsdocument, samen met de uitgebrachte adviezen, tevens te zenden naar de gemeente Goes, gemeente Borsele, Waterschap, Provincie en de directie van Driestar
  3. De gemeenteraad te informeren in het kader van de actieve informatieplicht door middel van bijgaande memo

Memo actieve informatie Ter inzage leggen voorontwerp bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer voor inspraak

  1. Het voorontwerpbestemmingsplan Waterpark Veerse Meer vrij te geven voor de inspraakprocedure en dit daarom vanaf woensdag 14 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage te leggen.
  2. Op dinsdag 27 mei 2020 een digitale interactieve informatiesessie te organiseren voor belangstellenden, zoals beschreven in de bij dit besluit behorende bijlagen.
  3. Het voorontwerp in te sturen aan de wettelijke vooroverlegpartners met verzoek om een vooroverlegreactie te geven.
  4. Deelnemers aan de participatietrajecten, direct omwonenden, belanghebbenden en bewonersorganisaties rechtstreeks te informeren zoals beschreven in deze adviesnota.
  5. De gemeenteraad te informeren in het kader van de actieve informatieplicht met bijgaande memo.