Besluitenlijst B en W vergadering 4 februari 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 februari 2020.

Datum: 4 februari 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Beantwoorden ingekomen brief SCW over publicatie minimaregelingen

Besluit

De Sociale Cliëntenraad Walcheren te antwoorden overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief.

Deelnemersovereenkomst in het kader van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029

Besluit

 1. in te stemmen met de bijgevoegde nieuwe Deelnemersovereenkomst met Stichting Nedvang, betreffende de inzameling en recycling van verpakkingsafval van huishoudens.
 2. in te stemmen met het ‘Bronscheidingsmodel’ met betrekking tot het inzamelen en verwerken van het gescheiden ingezamelde PMD.

Verzoek tot opgraving

Besluit

Aan de in nota genoemde persoon vergunning, als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb), te verlenen tot het opgraven van zijn ouders. Begraven in particulier graf op de gemeentelijke begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk.
Vervolgens zijn ouders te cremeren in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk.

In te stemmen met een publicatie op de gemeentelijke informatiepagina in de Faam.

Ingangsdatum functieinpassingen n.a.v. project functiehuis

Besluit

 1. Functies die een wijziging in functieinpassing of -waardering krijgen als gevolg van het functiehuisproject, deze met terugwerkende kracht vanaf uiterlijk 1 september 2018 worden aangepast of zoveel later als een organisatorisch besluit is genomen én geëffectueerd.
 2. Vaststellen dat gewenste toekomstige taakwijzigingen en hieraan gekoppelde wijzigingen in functieinpassing of -waardering, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 worden aangepast of zoveel later als de nieuwe werkwijze en taakverdeling concreet is uitgewerkt en geëffectueerd.
 3. indien er wijzigingen in functieaanpassing of -waardering volgen voor functies waarvan verzoeken tot functieonderzoek zijn aangehouden op 3 juli 2018, deze in te laten gaan op basis van maatwerk (nader te bepalen objectieve datum).
 4. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Jaarverslag 2019 Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland

Besluit

Het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen.

Aanwijzen (huis-aan-huis) inzamelaars van kleding (textiel) in 2020

Besluit

 1. de vier volgende instanties aan te wijzen als huis-aan-huis-inzamelaar van kleding (textiel) in 2020:
  • Jantje Beton (1e kwartaal)
  • Longfonds (2e kwartaal)
  • Stichting Warchild (3e kwartaal)
  • Maag Lever Darm Stichting (4e kwartaal),
 2. de andere (22) aanvragen voor huis-aan-huis kledinginzameling in 2020 af te wijzen.

Memo actieve informatie prognose bedrijventerreinen

Besluit

De gemeenteraad te informeren over de nieuwe prognose voor bedrijventerreinen via de bijgevoegde conceptmemo.

Memo tekstueel aanpassen in overleg met wethouder Aalberts.

Memo actieve informatie Verzoek tot vrijwilligersvergoeding participatieteam Trekdijk

Besluit

 1. Kennis te nemen van het ingekomen verzoek tot vrijwilligersvergoeding.
 2. Dit verzoek af te wijzen.
 3. De raad hierover te informeren middels bijgaande memo (incl. bijlagen achter slotje).

Verlengen bruikleenovereenkomsten Kuiperspoort 16-18-20

Besluit

 1. De motie, waarin het college wordt verzocht om "de ingangsdatum van het sluiten van het gebouw aan de Kuiperspoort, welke in gebruik is bij Cultuurhuis Kuiperspoort, te verschuiven naar 1 juli 2020" uit te voeren.
 2. De bruikleenovereenkomsten voor de Kuiperspoort 16-18-20 aan de hand van bijgevoegde brief (zie bijlage 1; Vb brief verlenging bruikleenovereenkomsten Kuiperspoort 16-18-20 tot juli 2020) te verlengen tot 1 juli 2020.

MT-plan 2020

Besluit

 1. Kennis te nemen van het MT plan 2020;
 2. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Memo actieve informatie Voortgang evaluatie participatiebeleid

Besluit

De raad te informeren over de voortgang rond de evaluatie van het participatiebeleid met de memo ‘Voortgang evaluatie participatiebeleid’.

Memo op 1 punt aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris

Concept lijst van Toezeggingen tbv raad 5 maart 2020

Besluit

Voor kennisgeving aangenomen