Besluitenlijst B en W vergadering 4 augustus 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 augustus 2020.

Datum: 4 augustus 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Aanwezigen: Harald Bergmann, Carla Doorn en Willem van Kooten (loco secretaris)
Afwezig: Johan Aalberts, Aart van den Brink, Chris Dekker en Chris Simons

Dit is een voorlopige besluitenlijst, omdat er geen quorum is. De besluitenlijst wordt later definitief vastgesteld.

Aanvragen van hogere grenswaarde bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat juli 2020

Conform

Het conceptbesluit is om:

 1. In te stemmen met het saneringsprogramma voor 99 woningen aan de Walcherseweg, de President Wilsonlaan en de Poelendaeleweg. Voor de woningen aan de Walcherseweg en President Wilsonlaan wordt hiermee verzocht om vaststelling van de geactualiseerde geluidbelastingen als “ten hoogste toelaatbare waarden”, voor de Poelendaeleweg wordt gevraagd om een bijdrage in de kosten voor de herinrichting van deze weg tot 30 km/uur weg;
 2. Wethouder Dekker aan te wijzen om namens de gemeente Middelburg het saneringsprogramma te ondertekenen;
 3. Na vaststelling het saneringsprogramma, overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage te leggen en te publiceren.
 4. Na sluiting van de inspraakprocedure indien er geen zwaarwegende zienswijzen zijn ingediend, het vastgestelde saneringsprogramma (met verslag inspraakprocedure) in te dienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Verzoek om planschade Koepel 7

Conform

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van SAOZ d.d. 21 juli 2020 het verzoek om tegemoetkoming in planschade, van de eigenaren van Koepel 7 te Middelburg, toe te kennen;
 2. De destijds betaalde € 300,-- voor het in behandeling nemen van de aanvraag te restitueren;
 3. Aanvragers van de beslissing in kennis te stellen en hen te wijzen op de bezwaarmogelijkheden.

Renovatie constructie dakvoet Zeeuwse Concertzaal Middelburg 27-7

Conform

Wij stellen voor om:

 1.  In te stemmen met het laten uitvoeren van de renovatie constructie dakvoet Zeeuwse Concertzaal Middelburg;
 2. Voor de uitvoering van deze renovatie de raad te vragen een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,
 3. Voor de dekking van dit krediet een bedrag van € 200.000 aan te wenden vanuit het restantbudget vrijval voorziening GBP.
 4. Het raadsvoorstel voor het herstel van de constructie dakvoet Zeeuwse Concertzaal Middelburg voor te leggen aan de gemeenteraad.

Bezwaarschrift tegen weigering terrasvergunning voor uitbreiden terras achterzijde

Conform

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg het bezwaar ongegrond te verklaren, het bestreden besluit te handhaven en het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.
 2. De gelegenheid te bieden om opnieuw eerst een omgevingsvergunning aan te vragen voor ”gebruik gronden in strijd met bestemmingsplan” en zodra deze vergunning onherroepelijk van kracht is, een aanvraag tot het wijzigen van de exploitatie-/terrasvergunning in te dienen.

Definitieve anterieure overeenkomst JRCZ

Aangehouden