Besluitenlijst B en W vergadering 3 maart 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2020.

Datum: 3 maart 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

 

Onderzoek mogelijkheid kelders Kuiperspoort 1-25 bruikbaar te maken

 

Besluit

 1. Rothuizen onderzoek te laten uitvoeren of de kelders van de Kuiperspoort 1-25 bruikbaar te maken zijn voor het Cultuurhuis en zo ja, wat de globale kosten zijn voor het aanpassen van de kelders aan het Programma van Eisen/ Wensen van het Cultuurhuis.
 2. De kosten van dit onderzoek € 2.305,- ten laste te brengen van het reguliere budget Verhuurde panden.

Voordracht herbenoeming lid RvT Mondia Scholengroep

Besluit

In te stemmen met de herbenoeming van de heer F.T. Hiemstra in de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (Mondia Scholengroep) voor een periode van 4 jaar.

Raadsvoorstel ontwerpbegroting RUD Zeeland 2021

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen om als zienswijze in te dienen dat de ontwerpbegroting RUD Zeeland 2021 wordt aangepast aan de VZG-richtlijn voor indexering en reservevorming.

Raadsvoorstel participatiekaders herontwikkeling Churchilllaan

Besluit

Conform besloten

Raadsvoorstel wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015

Besluitvorming over wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015

Besluit
Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. Artikel 2.20 van de APV, waarin is geregeld dat het verboden is een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben zonder dat de exploitant of een leidinggevende aanwezig is, te schrappen omdat een dergelijke verplichting de exploitatie van kleinschalige overnachtingslocaties zonder bar nagenoeg onmogelijk maakt; en
 2. Artikel 2:22 van APV (sluitingstijden) te wijzigen door op te nemen dat voor het logiesgedeelte van logiesverstrekkende openbare inrichtingen geen sluitingstijden gelden omdat het niet de bedoeling is om sluitingstijden op te leggen voor het logiesgedeelte van een openbare inrichting.

Memo actieve informatie continuering vroegsignalering achterstallige zorgpremie bij CZ

Besluit

 1. Kennis te nemen van en akkoord te gaan met de voortzetting van de aanpak vroegsignalering bij achterstallige betaling van de zorgpremie bij CZ tot en met eind 2020;
 2. De raad met een memo actieve informatie te informeren over de voortzetting van de aanpak vroegsignalering bij achterstallige betaling van de zorgpremie bij CZ.

Memo actieve informatie onderzoek loden leidingen in panden van de gemeente Middelburg

Besluit

 1.  In te stemmen met het laten uitvoeren van een onderzoek naar loden leidingen in panden van voor 1965 in eigendom van Middelburg.
 2. De verwachte kosten voor dit onderzoek ad € 8.500 ten laste van het Gebouwen Beheersplan (GBP) te brengen.
 3. Bijgevoegde memo in het kader van de actieve informatieplicht aan de raad voor te leggen.

Memo actieve informatie over klachten en storingen verkeersregelinstallaties

Besluit

De raad te informeren over de klachten en storingen aan de verkeersregelinstallaties door bijgevoegde memo.

Memo actieve informatie stand van zaken extern onderzoek Orionis Walcheren

Besluit
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de memo actieve informatie over de stand van zaken extern onderzoek Orionis Walcheren.
 2. De raad middels bijgevoegde memo actieve informatie te informeren over de stand van zaken extern onderzoek Orionis Walcheren.

Memo actieve informatie evaluatie participatiebeleid

Besluit
Aangehouden

Memo actieve informatie sloop pand Kruitmolenlaan 125

Besluit

 1. Het pand aan de Kruitmolenlaan 125 niet meer te verhuren en aanvragen voor huur af te wijzen.
 2. Het pand aan de Kruitmolenlaan te slopen en de kosten hiervoor te betalen uit de post vrijval GBP.
 3. Bijgevoegde memo actieve informatie aan te bieden aan de raad.

Beantwoording schriftelijke vragen CDA ex artikel 41 voortgang verplaatsing jaarplaats houders Waterpark Veerse Meer

Besluit

De vragen van het CDA te beantwoorden met bijgaande brief

Beantwoording schriftelijke vragen PVDA Airbnb

Besluit

Aangehouden

Beantwoording schriftelijke vragen aan het college ex art 41 RVO VVD Loden drinkwaterleidingen gemeente Middelburg

Akkoord te gaan met bijgevoegde antwoorden op de door de VVD fractie gestelde schriftelijke vragen aan het college inzake ex art 41 RVO VVD Loden drinkwaterleidingen gemeente Middelburg.

Wederhoorreactie op nazorgonderzoek Rekenkamer m.b.t. Waterpark Veerse Meer

 1. Kennis te nemen van de wederhoor versie van het nazorgonderzoek naar het Waterpark Veerse Meer;
 2. In te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde conceptbrief aan de Rekenkamer met het wederhoor.

Overbruggingsovereenkomst De Muynck Exploitatie B.V. (AMZ) routevervoer grootschalig

Conceptbesluit

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van een overbruggingsovereenkomst met De Muynck Exploitatie B.V. (AMZ) met ingang van 25 februari tot 1 augustus 2021.
 2. De extra kosten voor het leerlingenvervoer verwerken in de eerste bestuurlijke tussenrapportage.

De burgemeester besluit:

 1. Volmacht te verlenen aan Wethouder Dekker om de overbruggingsovereenkomst namens het college te ondertekenen.

Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 voortgangsrapportage fase 1

Kennis te nemen van de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 voortgangsrapportage fase 1.

Memo actieve informatie Corona virus

Conceptbesluit

Het college besluit:

De raad te informeren over de gestelde artikel 41 vragen door de Christen Unie rondom het Corina virus, door middel van bijgevoegde memo actieve informatie en bestuurlijke brief van de GGD. Memo tekstueel aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris.