Besluitenlijst B en W vergadering 31 maart 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 31 maart 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 31 maart 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: n.v.t., vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Rondvraag

Het college van B&W besluit:

de heffingsambtenaar ontheffing te verlenen op grond van artikel 67 lid 3 AWR en hem op te dragen om de noodzakelijke NAW gegevens te verstrekken die van belang zijn om zo doende gevolg te geven aan de uitvoering van de noodverordening en de verdere verspreiding van het virus COVID-19 tegen te gaan.

Memo actieve informatie medewerking initiatieven (horeca) ondernemers ihkv corona crisis

Medewerking initiatieven (horeca) ondernemers ihkv corona crisis

Aanbesteding bouwrijp maken Essenvelt

Het college besluit:

 1. Het bestek Essenvelt fase 2 Europees aan te besteden;
 2. Het werk aan te besteden en te gunnen onder voorbehoud van goedkeuring door de Gemeenteraad en Gedeputeerde Staten.

Verstrekken van een financiële bijdrage voor het verzwaren van de warmwatervoorziening van de kleedaccommodaties van KV TOP

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een eenmalige financiële bijdrage van € 2.775,-. voor het verzwaren van de warmwatervoorziening ten behoeve van de douchecapaciteit bij korfbalvereniging TOP;
 2. De kosten hiervoor te dekken uit de post vergoedingen groot onderhoud kleedaccommodaties, kostenplaats 61968; Wethouder Aalberts heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming bij dit onderwerp.

Huurvoorwaarden gemeentelijke accommodaties vanaf seizoen 2020 2021 definitief

Het college besluit:

 1. De huurvoorwaarden voor het gebruik van het gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties, vanaf seizoen 2020/2021 vast te stellen met bijbehorende bijlagen;
 2. Kennis te nemen van de sluiting van wijkcentrum het Getij van maandag tot en met zaterdag vanaf 21:00 uur.
 3. Kennis te nemen van de brief voor de mailing 2020/2021.

Memo actieve informatie integraal fietsbeleid tweede update

Het college besluit:

Memo stand van zaken tweede update integraal fietsplan in het kader van de actieve informatie aan de gemeenteraad  te sturen.

Brief aan Staatsbosbeheer

Het college besluit:

Staatsbosbeheer te berichten conform bijgaande (vertrouwelijke) brief

Beperkte subsidie uitname compensatie huur definitief

Het college besluit:

 1. De beëindiging van de bijdrage voor huurkosten van € 140.000, - per jaar in de subsidie van Welzijn Middelburg in 2020 eenmalig gedeeltelijk terug te draaien.
 2. De eenmalige kosten in 2020 van € 80.000, - te dekken uit het realisatiebudget van het actieplan sociaal domein, onderdeel algemene voorzieningen.
 3. Voor 2021 het totale subsidiebedrag voor Welzijn Middelburg opnieuw te berekenen op basis van afspraken over de gewenste situatie die in 2020 verder wordt ingevuld. Uitgangspunt hierbij is dat de huidige budgettaire kaders uit het actieplan sociaal domein worden gehanteerd.

Debiteurenrapportage februari 2020

Het conceptbesluit is om:

 1. De rapportage debiteuren voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De privaatrechtelijke vorderingen oninbaar te verklaren.

Overslaan inspraakprocedure Singelweg 26, Oude Veerseweg 128 en politiekantoor Mortiere

Het college besluit:

 1. de inspraakprocedure niet toe te passen voor de projecten Singelweg 26, Oude Veerseweg 128 en politiekantoor;
 2. over te gaan tot het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan.
 3. de raad te informeren middels een memo actieve informatie

ENSIA verantwoording

 1. De bijgevoegde Collegeverklaring ENSIA 2019 (inclusief bijlage 1 en 2) vast te stellen en te ondertekenen op pagina 3.
 2. De bijgevoegde verantwoordingsrapportage BAG 2019 vast te stellen.
 3. De bijgevoegde verantwoordingsrapportage BGT 2019 vast te stellen.
 4. De bijgevoegde verantwoordingsrapportage BRO 2019 vast te stellen.
 5. De bijgevoegde verbeterrapportage DigiD vast te stellen.

Risicoanalyse 2020

Kennis nemen van de risicoanalyse.