Besluitenlijst B en W vergadering 30 juni 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 juni 2020.

Datum: 30 juni 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

E-laadplaats Dam 55-57

Het college besluit op de Dam een parkeervak tegenover huisnummer 55/57 te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen; het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

Uitgaande brief aan GS van Zeeland intrekken claim

Het college besluit bijgaande brief aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland te sturen.

Ongevraagd advies SCW eigen bijdrage WMO minima

Het college besluit de ingekomen brief van de Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) te beantwoorden overeenkomstig bijgaande conceptbrief.

Extra kosten Kinderopvang Walcheren

Het college besluit:

 1. Kinderopvang Walcheren geen vergoeding te geven voor elk uur extra openstelling van de buitenschoolse opvang;
 2. Mocht het Rijk besluiten in het kader van compensatie corona maatregelen dit te compenseren, dit besluit te heroverwegen

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks busroute Koestraat Hoogstraat

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de art 41 RVO raadsvragen en bijgevoegde brief aan de raad te verzenden.

Memo actieve informatie opheffen nevenvestiging De Lonneboot

Het college besluit een memo actieve informatie voor te leggen aan de raad.

Memo actieve informatie Pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van en akkoord te gaan met het opstarten van de pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren.
 2. De kosten van € 137.874 voor 2020 en 2021 te dekken uit de extra middelen die vanuit het ministerie SZW beschikbaar zijn gesteld voor het verbeteren van de toegang tot schuldhulpverlening.
 3. De raad met een memo actieve informatie te informeren over de pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren.

Opstarten civiel technische aanbestedingen 2020

Het college besluit mandaat te verlenen aan Stephan Hageman, afdelingshoofd Leefomgeving tot het opstarten van enkelvoudig/meervoudig onderhandse aanbestedingen voor de in de bijlage genoemde projecten en de daaruit voortvloeiende gunningen en overeenkomsten; dit voor zover de gunning en de overeenkomsten passen binnen de ramingen van het project of de afzonderlijke projecten er er geen bijzondere omstandigheden zijn die afwijken van een normale aanbesteding/gunning.

Verleggen buslijnen, bushalte Groenewoud

Het college besluit

 1. In te stemmen met het voornemen om de buslijnen te verleggen en hiervoor een nieuwe bushalte aan het Groenewoud te realiseren,
 2. 50 % van de kosten voor realisatie van een nieuwe bushalte ad 34.500,- Euro ex BTW te dekken uit het budget verkeersmaatregelen 2021,
 3. Door middel van bijgevoegd brief de provincie medewerking te vragen in het verleggen van de buslijnen alsmede een financiële bijdrage van 50 % te vragen voor de realisatie van de nieuwe bushalte,
 4. Door middel van bijgevoegde brief Connexxion medewerking te vragen in het verleggen van de buslijnen.

Samenwerkingsagenda CZ

Het college besluit de samenwerkingsagenda met zorgverzekeraar CZ vast te stellen.

Visie Campus Middelburg

Aangehouden

Evenementen na aankondiging versoepeling per 1 juli 2020

Het college besluit:

 1. Naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli aanstaande, voor de kleinere evenementen (de 0 en A categorie) maatwerk toe te passen. De uitwerking van de versoepelingen volgt nog via de noodverordening en de toelichting daarbij (landelijk) en vervolgens wordt er ook gewerkt aan een nieuw handelingskader van de VRZ, waarin een Zeeuwse lijn wordt opgenomen. Overigens blijft de regel 1,5 meter afstand gelden.
 2. B en C evenementen strenger toetsen in verband met te verwachten drukte en beperkte capaciteit van met name de hulpdiensten. Alle aanvragen voor evenementen moeten opnieuw getoetst worden aan de nieuwe regels.
 3. Geen evenementen en activiteiten toestaan in het kernwinkelgebied (Markt, Plein 1940, Vlasmarkt en Vismarkt) tot 1 oktober 2020 (datum aansluitend op de toegekende uitbreiding van de terrassen).
 4. Terughoudend omgaan met manifestaties op de Markt en dit per geval bekijken.
 5. Dit betekent dat reeds vergunde evenementen als boekenmarkt, rommelmarkten en brocantemarkt geen doorgang kunnen vinden op de Markt, hiervoor kan in overleg met de organisatoren gekeken worden naar een alternatieve locatie zoals bijvoorbeeld Koorkerkplein of Abdijplein.
 6. Eerder is besloten dat de geplande kermis in augustus 2020 geen doorgang kan vinden in verband met de Corona-maatregelen. Voorgesteld wordt om dit besluit ook na deze aankondiging van versoepeling, in stand te laten.

Corona maatregelen kernwinkelgebied

Het college besluit:

 1. Gedurende de periode van donderdag 11 juni t/m zaterdag 20 juni een 9-tal verkeersregelaars in te huren en de kosten ten laste te brengen van het budget verkeersmaatregelen en meenemen bij het budget kosten ten gevolge van de corona crisis;
 2. Inwoners en bezoekers door middel van doeken aan dranghekken te wijzen op het verbod om fietsen in het kernwinkelgebied te parkeren en hen te wijzen op de plaatsen die daarvoor zijn aangewezen;
 3. Fietsen die in strijd met het verbod zijn gestald in het kernwinkelgebied te voorzien van labels die de eigenaar/gebruiker wijst op de overtreding en tevens op de plaatsen waar het parkeren wel is geoorloofd;
 4. Te volstaan met de aangebrachte borden op grond van de WVW (verboden (brom)fietsen te parkeren, extra borden voetgangerszone/ einde voetgangerszone en gele borden die de fietsroute centrum aanduiden en niet nog meer (gele)borden te plaatsen die het publiek moeten oproepen zich aan de maatregelen te houden;
 5. Aanvullend aan de maatregel de fietsbeugels op Plein 1940 in te pakken de horeca ondernemers om niet in de gelegenheid te stellen direct naast de bekisting een tafeltje en 2 stoeltjes te plaatsen waardoor fietsen worden geweerd;
 6. Om de Markt alsmede Plein 1940 tot 1 oktober 2020 niet beschikbaar te stellen voor evenementen.

Jaarstukken 2019

Het college besluit:

 1. De raad het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 ter vaststelling aan te bieden.
 2. De raad voorstellen het rekeningresultaat 2019, inclusief het saldo van de 1e en 2e bestuursrapportage, vast te stellen op een negatief resultaat van € 4.132.615 voor bestemming.
 3. De raad voor te stellen om een bestemmingsreserve Klimaatgelden in te stellen en de beschikbaar gestelde bedragen in 2019 van het Rijk € 651.025.
 4. De raad voor te stellen voor het nog niet gedekte deel van het negatieve rekeningresultaat een bedrag van € 464.640 te onttrekken uit de algemene reserve;
 5. De raad voor te stellen om de uit 2018 beschikbare middelen van € 3.299.600 voor de proeftuin aardgasvrij Dauwendaele toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve Klimaatgelden en te onttrekken uit de reserve transitoria.
 6. Sociaal jaarverslag 2019 vaststellen en ter kennisgeving aan de raad aanbieden.
 7. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.