Besluitenlijst B en W vergadering 2 juni 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 2 juni 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Memo niet laten doorgaan Open Monumentendag 12 september

Conform

Onderhoud en exploitatie reclame rotondes

 1. Het onderhoud van 11 rotondes in Middelburg per 1 maart 2021 weer zelf in onderhoud te nemen.
 2. De exploitatie van reclame op de 12 rotondes aan te besteden en te gunnen voor een periode van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2025.
 3. De extra reclame inkomsten te bestemmen voor (her)inrichting en onderhoud van de rotondes en dit te verwerken in de begroting 2021.

Vormvrije MER beoordeling Politiebureau Middelburg

Het college besluit:

Op basis van artikel 7.19 Wet Milieubeheer en de bij dit voorstel gevoegde aanmeldnotitie geen milieueffectrapport te laten opstellen voor het project politiekantoor Mortiere.

Financiele consequenties Wmo als gevolg van coronacrisis verlenging 1 juli

Het college besluit:

Tot verlenging van de omzetgarantie voor de zorgaanbieders en vervoerders tot 1 juli 2020

Raadsvoorstel Zienswijze raad concept jaarstukken 2019, concept 1e begrotingswijziging 2020 en concept programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Zeeland

Het college besluit:

De raad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Zeeland en het voorstel tot resultaatbestemming (het positieve resultaat van € 891.227 over het boekjaar 2019 toe te voegen aan de algemene reserve). De raad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de door het algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde eerste begrotingswijziging 2020. De raad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde concept-programmabegroting 2021. De raad te adviseren om Veiligheidsregio Zeeland te verzoeken direct aan de slag te gaan met de uitvoering van het Plan van Aanpak Taakstelling en dit ook mee te nemen in het op te stellen beleidsplan.

Raadsvoorstel Exploitatieopzet herstructurering Arnestein (voormalige CZAV-locatie)

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de exploitatieopzet Herstructurering Arnestein (voormalige CZAV-locatie) van april 2020
 2. Deze exploitatieopzet ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen;
 3. De raad voor te stellen een krediet te verlenen voor de nog te maken kosten conform de exploitatieopzet (+ € 1.851.000);
 4. De raad voor te stellen bij het vaststellen van de jaarrekening over 2020 een voorziening te vormen voor het verwachte verlies;
 5. De financiële gegevens in de exploitatieopzet geheim te houden en deze onder geheimhouding aan de gemeenteraad aan te bieden.

Raadsvoorstel Jaarrekening 2019 Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen / Middelburg

Het college besluit:

De raad voor te stellen om een positieve zienswijze in te dienen bij het bestuur van de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen / Middelburg ten aanzien van de jaarstukken 2019 en het door het dagelijks bestuur voorgestelde voorstel tot resultaatbestemming 2019.

Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2021 Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen/Middelburg

Het college besluit:

De raad voor te stellen om een positieve zienswijze ten aanzien van begroting 2021 in te dienen bij het bestuur van de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen / Middelburg.

Raadsvoorstel programmabegroting 2021-2024 GGD Zeeland

Het college besluit:

 1. Het raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024 GGD Zeeland, voor te leggen aan de raad. Hiermee de raad voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen voor de Programmabegroting 2021-2024 onder voorwaarde dat de GGD:
  • a: de programmabegroting samen verder door ontwikkelt met de gemeenten;
  • b: bij de eerstvolgende programmabegroting bij de programma's de vergelijkende cijfers uit de jaarstukken van 2020 toevoegt, ter verbetering van het inzicht in baten en lasten per programma;
  • c: met de jaarrekening 2020 een eerste nulmeting op de indicatoren oplevert;
  • d: samen met de gemeenten de P&C-cyclus nog verder aanscherpt en daardoor soepeler laat verlopen;
  • e: contact legt en houdt met de provinciaal toezichthouder over ramingen van de lastenontwikkeling voor de jeugdhulp;
  • f: de P&C-cyclus uit breidt met begrotingswijzigingen indien de ontwikkeling van de lasten van de jeugdhulp hier aanleiding toe geven.
 2. De gevraagde financiële middelen voor de programma's Publieke Gezondheid en Veilig Thuis ad €2.172.638 op te nemen in de gemeentelijke programmabegroting 2021-20243. De ramingen voor de jeugdhulpkosten incl. Uitvoeringskosten in de gemeentelijke begroting te baseren op de 4e kwartaalrapportage 2019 en de primaire bevoorschotting 2020 van de Inkooporganisatie Jeugdhulp, verhoogd met inflatie- en loonindexeringen en een volume toename.

Raadsvoorstel Begrotingswijziging GGD

Het college besluit:

 1. Het raadsvoorstel Begrotingswijziging 2020 GGD Zeeland, voor te leggen aan de raad. Hiermee de raad voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen en in te stemmen met:
  • a: de Begrotingswijziging 2020 voor het onderdeel "Tijdelijke hulpconstructie 2020-2023 en daarmee de GGD Zeeland toestemming te verlenen om in 2020 maximaal €173.833 incidenteel uit de algemene reserve te onttrekken;
  • b: het toevoegen van de Ziekteverzuimbegeleiding van MBO-studenten aan het basispakket GGD Zeeland met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 en te dekken conform punt c;
  • c: de Begrotingswijziging 2020 voor het onderdeel 'MBO ziekteverzuim' en de GGD Zeeland toestemming te verlenen om hiervoor in 2020 € 61.825 incidenteel uit de algemene reserve te onttrekken, voor 2021 uit eigen middelen van de GGD Zeeland en voor 2022 en verder door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage;
  • d: de Begrotingswijziging 2020 voor het onderdeel 'Toezicht Wmo' en de GGD Zeeland toestemming te verlenen om hiervoor in 2020 € 27.620 incidenteel uit de algemene reserve te onttrekken, voor 2021 te dekken uit eigen middelen van de GGD Zeelanden voor 2022 en verder door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage;
  • e: de Begrotingswijziging 2020 voor het onderdeel 'Wachtlijst Veilig Thuis" en de GGD Zeeland toestemming te verlenen om hiervoor in 2020 maximaal € 100.000 incidenteel uit de algemene reserve te onttrekken.
 2. De Middelburgse bijdrage voor de onderdelen MBO Ziekteverzuim (€ 8.415) en Toezicht Wmo (€ 3.578) in 2022 ten laste te brengen van resp. de begrotingsposten Jeugdgezondheidszorg en Publieke Gezondheid.

Memo actieve informatie Vervolg en planning Trekdijk

 1. Bijgaande kaart en planning als ‘leidraad’ vast te stellen voor 1e fase Trekdijk.
 2. De raad hierover te informeren middels bijgaande memo.

Memo actieve informatie Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2020-Ledenraadpleging VNG

Het college besluit

 1. Kennis te nemen van het Onderhandelaarsakkoord Cao voor de sociale werkvoorziening (Cao SW) 2020.
 2. In te stemmen met dit akkoord via de opengestelde e-raadplegingsprocedure van de VNG.
 3. De raad met bijgevoegde memo actieve informatie en bijlagen over de ledenraadpleging te informeren.

Wijziging basis- en deelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning

Het college besluit:

Tot wijziging van artikel 15 van de Basisovereenkomst Sociaal Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning met betrekking tot de procedure tot aanmelding van nieuwe dienstverleners.Tot wijzing van artikel 6 van bijlage 1 bij de deelovereenkomst Wmo Sociaal Domein inzake het proces rondom het berichtenverkeer, door toevoeging van de aanlevering van 305 (start) en 307 (stop) berichten. Tot verdere verscherping van de procedure voor het binnen de termijn indienen van declaraties door aanvulling van artikel 6.2 van bijlage 1 bij de deelovereenkomst WMO Sociaal Domein met een sanctie oplopend van 5% tot het niet meer in behandeling nemen van de declaratie.

Continuering subsidie peuteropvang

Het college besluit:

 1. Tot en met 6 juni 2020 de inkomensafhankelijke ouderbijdrage te compenseren via de gemeentelijke subsidie kinderopvang;
 2. Conform het handelingskader subsidies (24 maart 2020) de subsidie van kinderopvang Walcheren niet te korten

1e controllersrapportage 2020

Kennis nemen van de 1e controllersrapportage 2020.