Besluitenlijst B en W vergadering 29 september 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 september 2020.

Datum: 29 september 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Aanwezigen: Harald Bergmann, Carla Doorn, Chris Dekker, Chris Simons, Johan Aalberts, Aart van den Brink

E-laadplaats Balans

Het college besluit op de Balans, aan de zuidoostzijde van de rijbaan, het eerste parkeervak vanaf de aansluiting met de Sint Pieterstraat te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen;het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

Beslissing op bezwaar tegen verkeersbesluit parkeerschijfzone Seisweg

Het college besluit overeenkomstig het advies van 17 september 2020 van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg de bezwaren ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

Bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning Koningstraat 1 t/m 7 en Achter het Hofplein 21, 21A

Het college besluit:

 1. conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg om het bezwaar t.a.v. het aantal parkeerplaatsen gegrond te verklaren.
 3. in afwijking van het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg de bezwaren ten aanzien van de bereikbaarheid van de garages ongegrond te verklaren;
 4. conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg de overige bezwaren ongegrond te verklaren;
 5. de bestreden omgevingsvergunning in stand te houden en deze nog te voorzien van een nadere motivering. Wat betreft de tijdelijke onbereikbaarheid van de garages ter plaatse en de compensering daarvan d.m.v. de verstrekking van tijdelijke gratis parkeerabonnementen aan de desbetreffende naburige garagehouders;
 6. conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg het verzoek om een proceskostenvergoeding toe te wijzen.

Verzoek kappen particuliere monumentale boom Herengracht 120

Het college besluit het verzoek voor het verstrekken van een kapvergunning voor een monumentale Taxus boom bij Herengracht 120 af te wijzen.

Uitbreiding combinatiefuncties Welzijn Middelburg

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de uitbreiding van 0,5 fte combinatiefunctionarissen bij Welzijn Middelburg voor de periode tot 1 januari 2021 voor het coördineren en begeleiden van de MQ scan in het Middelburgs basisonderwijs;
 2. Welzijn Middelburg hierover te informeren middels bijgevoegd schrijven;

Parkeersituatie Vromoldsland en omgeving

Aangehouden

Memo actieve informatie Interreg Twee Zeeën Cool Towns

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van het project Cool Towns conform bijgevoegde memo op grond van actieve informatie.

Memo actieve informatie advies werkgroep en vervolg Trekdijk

Het college besluit:

 1. de aangenomen motie van de LPM (voorstelnummer 20-33) als afgerond aan te merken.
 2. de exploitatieopzet niet te herzien naar aanleiding van het ingebrachte advies door de werkgroep Trekdijk.
 3. de raad hierover te informeren middels bijgaande memo.

Memo actieve informatie Voortzetting Rittenburg III

Het college besluit:

 1. in principe in te stemmen met voortzetting van het project Rittenburg III met Vrolijk Leven B.V., op voorwaarde dat voor 1 november 2020 overeenstemming wordt bereikt over een hierover te sluiten samenwerkingsovereenkomst inclusief overeenstemming over de grondprijs en nog in het plan aan te brengen kwalitatieve verbeteringen
 2. de gemeenteraad hierover te informeren in het kader van de actieve informatieplicht

Memo actieve informatie Toekomst crematorium

Het college besluit

 1. akkoord te gaan met bijgaand plan van aanpak;
 2. dit plan met bijgaande memo ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.

Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) 2021

Het college besluit:

 1. de aanvullende verzekeringen en de gemeentelijke bijdrage in de premie voor de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) in 2021 gelijk te houden aan 2020.
 2. de inkomensgrens van maximaal 130% van de bijstandsnorm voor de CZG in 2021 te handhaven.
 3. de eigen bijdrage Wmo niet in een aanvullende module bij de CZG te compenseren.

Concept Lijst van toezeggingen 2020-8

Lijst van toezegging nazenden naar de raad

Memo actieve informatie gevolgen voorbereiding Financieel herstelplan 2020 – 2024, nadere informatie actieplan sociaal domein

 1. de onderbouwing van opgave 2 herstelplan te verzenden naar de raad
 2. bijbehorende memo actieve informatie te verzenden naar de raad