Besluitenlijst B en W vergadering 28 januari 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2020.

Datum: 28 januari 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Parafenbesluiten

RUD Zeeland, 2e deelnemersrapportage 2019

Besluit

 1. In reactie op de prognose in de 2e deelnemersrapportage 2019 RUD Zeeland de bijgaande brief te versturen aan de directeur van de RUD Zeeland;
 2. Een afschrift van deze brief aan de gemeenteraad te sturen.

Kaaienroute bouwteam met 1 aannemer

Besluit

 1. Uitvoering verbeteringsmaatregelen ter voorkoming van wateroverlast St. Jansbuurt zonder (nieuwe) aanbesteding in bouwteam met 1 aannemer te realiseren
 2. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid.

Bespreekstukken

Raadsvoorstel aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool

 1. In te stemmen met de toevoeging van artikel 10.3 aan de GR Zeeuwse Muziekschool, waarin wordt geregeld dat, in het kader van de vanaf 1 januari 2020 geldende Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, het Algemeen Bestuur van de GR Zeeuwse Muziekschool kan besluiten tot de oprichting van en deelneming in verenigingen voor zover dat nodig is voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang;
 2. In te stemmen met de aanpassing van artikel 24,2 van de GR Zeeuwse Muziekschool, waarin het Algemeen Bestuur voor het personeel van de GR Zeeuwse Muziekschool de collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao SGO) vast stelt".
 3. Het bijgaand raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan te bieden, waarin de Raad over de wijzigingen wordt geïnformeerd en in de gelegenheid wordt gesteld om hun zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de GR Zeeuwse Muziekschool kenbaar te maken.

Raadsvoorstel herziene exploitatieopzet Trekdijk plus algemene update en terugkoppeling alternatieve invullingen

 1. In te stemmen met de herziene exploitatieopzet Trekdijk;
 2. De exploitatieopzet Trekdijk ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen; raadsvoorstel tekstueel aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris;
 3. De raad voor te stellen een krediet te verlenen conform de exploitatieopzet;
 4. De financiële gegevens in de exploitatieopzet geheim te houden en deze onder geheimhouding aan de gemeenteraad aan te bieden;
 5.  Via de bijgevoegde memo de gemeenteraad te informeren over de conclusies voor wat betreft alternatieve mogelijkheden voor de invulling van de locatie; memo tekstueel aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris

Raadsvoorstel Klimaatadaptatie Zeeuwse risico's in beeld

Besluit

 1. De door de Zeeuwse overheden in samenwerking met andere partijen opgestelde notitie "Klimaatadaptatie Zeeuwse risico’s in beeld" voor kennisgeving aan te nemen.
 2. Tijdens vervolgproces wensen en bedenkingen op het gebied van kwetsbaarheden, oplossingsrichtingen, aanpak en verantwoordelijkheden in eerste instantie kenbaar te maken via het ambtelijke/gezamenlijke voorbereidingstraject en het bestuurlijke kernteam.
 3. De gemeenteraad, conform bijgevoegd raadsvoorstel, te adviseren om het beleid van de "Visie Klimaatbestendige Middelburgse samenleving 2018-2050" als voorkeursstrategie mee te geven richting de Zeeuwse Klimaatadaptatiestrategie:
 • Middelburg geeft zelf het goede voorbeeld.
 • Middelburg stimuleert derden.
 • Middelburg kiest in eerste instantie niet voor het stellen van regels en handhaving hiervan.

Raadsvoorstel uitwerking visie op cultuur

Besluit

 1. In te stemmen met het jaarlijks samen met de sector te organiseren alliantiefabriek en de kosten daarvan voor rekening van de gemeente te nemen. De gemeenteraad hierover informeren en eveneens toe te zeggen over de resultaten van de alliantiefabriek aan de gemeenteraad te rapporteren;
 2. de gemeenteraad voor te stellen de regeling voor het innovatiefonds vast te stellen en het benodigde budget ad €  50.000,-- daarvoor beschikbaar te stellen.
 3. in te stemmen de voorgestelde start van de 1 loketfunctie vooralsnog tot en met 2022 en de uitvoering daarvan ter hand te nemen en de gemeenteraad hierover te informeren

Memo actieve informatie aanvraag decentralisatie-uitkering Kerkenvisie

Besluit

1. De gemeenteraad te informeren over de uitvoering van het raadsbesluit om een decentralisatie-uitkering aan te vragen voor het opstellen van een Kerkenvisie.

Memo actieve informatie crematorium

 1. Bijgevoegde memo actieve informatie over het crematorium vast te stellen;
 2. Deze te verzenden aan de gemeenteraad.
 3. Memo tekstueel aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris.

Memo actieve informatie Samenwerkingsovereenkomst Kwijtschelding met Sabewa Zeeland 2020-2022

Het college besluit:

 1.  In te stemmen met de concept samenwerkingsovereenkomst 2020-2022 met Sabewa Zeeland zoals opgenomen in de bijlage.
 2.  In te stemmen met de nieuwe tarieven voor de jaren 2020 tot en met 2022.
 3. In de bestuursrapportage 2020 de hogere lasten van SaBewa Zeeland en de extra bijdrage van de 3 deelnemende gemeentes te verwerken, conform de financiële doorrekening in de bijlage. Daarnaast het geraamde hogere kwijtscheldingsbedrag ad. € 10.000,- te verwerken.
 4. De leidraad kwijtschelding vast te stellen en te publiceren.
 5. In te stemmen om af te wijken van het gemeentelijk Inkoopbeleid gemeente Middelburg.
 6. De raad te informeren door middel van bijgevoegde memo

Memo actieve informatie Voorziening wethouderspensioenen

Besluit

 1. De noodzakelijke storting in de voorziening Wethouderspensioenen ad. € 1.211.000 te verwerken in de jaarrekening 2019;
 2. De gemeenteraad hierover te informeren volgens bijgaande memo.

Decembercirculaire 2019 gemeentefonds

 1. De mutaties uit de decembercirculaire die betrekking hebben op de jaren 2017, 2018 en 2019 te verwerken in de jaarrekening 2019;
 2. Van de mutaties 2019 de bedragen van de decentralisatie-uitkeringen Klimaatakkoord, totaal € 651.000, beschikbaar te houden voor uitvoering van die taken in 2020 en volgende jaren en daarom de gemeenteraad bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 voor te stellen voor de klimaatgelden een afzonderlijke bestemmingsreserve in te stellen.
 3. Memo aan de gemeenteraad sturen in het kader van de actieve informatieplicht