Besluitenlijst B en W vergadering 28 april 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 28 april 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Rondvraag markt

Besluit: Non-food gedeeltelijk toe te staan onder de voorwaarde dat hierbij de 1,5 meter maatregel kan worden toegepast, te bepalen door de marktmeester.

Aansluiting op portaal SWVO voor indienen aanvragen Beschermd Wonen

Het college besluit:

 1. Aan te sluiten op het portaal van het SWVO voor het indienen van aanvragen Beschermd Wonen en het daaraan verbonden berichtenverkeer;
 2. De aansluiting in te laten gaan per datum besluit

Aanvraag subsidie Stichting Wereldlichtjesdag

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een eenmalige subsidie aan de Stichting Wereldlichtjesdag Goes voor het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst in december 2020 in de Oostkerk in Middelburg.
 2. De kosten tot maximaal € 1000 te dekken uit het budget mensenrechten.

Subsidieaanvraag Mentorschap Zeeland

Het college besluit niet in te stemmen met het subsidieverzoek van stichting Mentorschap Zeeland voor het jaar 2020

Gezamenlijke aanbesteding BRP-applicatie Middelburg/Vlissingen

Het college besluit mandaat te verlenen aan Mirjam Wisse-Roelse, afdelingshoofd Publiekszaken tot het ondertekenen van een (voornemen van) gunning in het project Aanbesteding BRP Software Middelburg-Vlissingen; dit voor zover de gunning en de overeenkomst past binnen de ramingen van het project en er geen bijzondere omstandigheden zijn die afwijken van een normale aanbesteding/gunning.

Jaarverslag 2019 commissie bezwaarschriften

Het college besluit:

 1. Het jaarverslag 2019 van de commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen.
 2. Het jaarverslag overeenkomstig artikel 16 van de Verordening behandeling bezwaarschriften ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.
 3. Het jaarverslag ter kennisneming aan te bieden aan de Ondernemingsraad.

Studentenhuisvesting Poelendaelsingel 10 te Middelburg

Besluit om in afwijking van het gemeentelijk Hogere waardenbeleid medewerking te verlenen aan het huidige plan voor het realiseren van studentenhuisvesting aan de Poelendaelesingel 10 -14. Waarbij de noodzakelijke hogere grenswaarde om te voldoen aan de Wet geluidhinder als Hogere waardenbesluit tegelijk met de omgevingsvergunning wordt gepubliceerd.

Klacht over onrechtmatig loonbeslag

Het college besluit overeenkomstig het advies van de klachtencommissie de klacht niet gegrond te verklaren.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA m.b.t. lokale vragen coronacrisis

Het college besluit:

 1. Om de schriftelijke vragen ex art 41 van de PvdA met bijgevoegde brief te beantwoorden.
 2. De brief aan de PvdA te sturen.

Memo actieve informatie 1ste kwartaal rapportage sociaal domein 2020

Het college besluit de raad te informeren middels een memo actieve informatie, met tekstuele aanpassing van wethouder Carla Doorn en de gemeentesecretaris.

Memo actieve informatie Mini-bos en toekenning vergroening twee schoolpleinen

Het college besluit:

 1. Samen met basisschool De Leeuwenburch (Baljuwlaan 4) te onderzoeken of realisatie van een mini-bos eind 2020 te realiseren is nabij de school.
 2. € 5.000 bij te dragen voor vergroening van het schoolplein van de Vrije School Zeeland (Willem Arondeusstraat 59) en € 5.000 bij te dragen voor vergroening van het schoolplein van basisschool ’t Vierschip (Oostgat 15 Arnemuiden) en de kosten te dekken vanuit de overschotten van de fractiebudgetten 2018.
 3. € 5.000 bij te dragen voor vergroening van het schoolplein van de Franciscusschool (Westmede 71) en het naastgelegen openbaar speelveldje en de kosten te dekken vanuit het budget openbaar groen.
 4. De bijgesloten actieve informatiebrief verzenden aan de gemeenteraad en hiermee invulling te geven aan de moties met betrekking tot Middelburgs Tiny Forest en groene schoolpleinen.

Voorstel financiering overschrijding project Poelendaeleweg

Het college besluit:

 1. Het project herinrichting Poelendaeleweg uit te voeren conform het in de inspraakprocedure vastgestelde ontwerp.
 2. De kruising Poelendaeleweg-Vlissingsesingel_Poelendaelsingel-Nieuwe Vlissingseweg verkeersveiliger te maken door reconstructie van de kruising en vervanging van de verkeersregelinstallatie conform het ontwerp in bijlage 1.
 3. De overschrijding van het beschikbare budget met €156.000 te financieren uit de reserve Reconstructie wegen
 4. De raad te informeren middels een memo actieve informatie i.o.m. wethouder Chris Simons

Organiseren inspraak in het kader van bestemmingsplanprocedures

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde werkwijze voor het organiseren van inspraak in het kader van bestemmingsplan procedures.

Tijdelijke Seniorentaxibus Buurtbus

Het college besluit:

 1. De taxibus als gesloten vervoer voor senioren tijdelijk in te zetten vanaf 1 juli tot en met 31 december 2020.
 2. Met Taxi de Vlieger Walcheren BV een overeenkomst aan te gaan voor de genoemde 6 maanden. De kosten van de taxibus bedraagt 19.000 euro exclusief btw, zoals verder wordt toegelicht in deze nota.
 3. Deze taxibus alleen op dinsdag en donderdag te laten rijden. De dienstregeling zal op deze dagen gelijk zijn aan de huidige dienstregeling.
 4. De prijs van een enkele rit vast te stellen op 2 euro. Openbaarvervoer (OV) kaarten gelden niet als toegangsbewijs.
 5. Gezamenlijk met de provincie, Connexxion en belangengroeperingen de exploitatie van een buurtbus te ontwikkelen welke volgens planning vanaf 1 januari 2021 operationeel wordt.
 6. Voor de exploitatie van de buurtbus de volgende kosten op zich te nemen:
  • eenmalige kosten van max. 20.000 euro voor rollator geschikt maken buurtbus.
  • eenmalige kosten oprichting buurtbusvereniging van 4.000 euro.
  • structureel 1.000 euro per jaar voor werving en behoud vrijwilligers.
  • structureel 100 euro per jaar per vrijwilliger (ook voor werving en behoud).
  • Hierbij gaan we uit van 40 vrijwilligers.
  • Deze kosten te dekken uit het budget voor de servicebus en hiervoor een aparte kostenpost in te stellen genaamd buurtbus Middelburg.
 7. Restant van het structurele budget servicebus, ad € 123.000, in te zetten om het tekort binnen het sociaal domein op te vangen;
 8. De gemaakte afspraken inclusief de financiële dekkingsafspraken met de provincie over de buurtbus per bijgaande brief wederzijds te bevestigen.
 9. De raad te informeren middels een memo actieve informatie i.o.m. wethouder Chris Simons