Besluitenlijst B en W vergadering 26 mei 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 26 mei 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Aanvraag subsidie 2020 Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland

Het college besluit:

 1. Aan Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland voor het jaar 2020 een subsidie te verlenen ad € 80.617. Dekking kan plaatsvinden uit het structurele budget in de begroting (€ 45.031) en de vergoeding op basis van de realisatie 2019 te ontvangen in 2020 (€ 35.586). Er is reeds een voorschot verstrekt ad € 40.000.
 2. De definitieve hoogte van de subsidie op basis van de taakstelling van het 2e half jaar vast te stellen.
 3. Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland informeren dat de subsidieverlening in de huidige vorm per 2021 niet kan worden voortgezet om twee redenen:
 • de extra gelden die de rijksoverheid in het kader van de vluchtelingencrisis heeft verstrekt voor maatschappelijke begeleiding zijn per 2021 uitgeput. Hierdoor zijn de middelen ontoereikend om de subsidie per 2021 op de huidige wijze te continueren;
 • per 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Dit gaat gepaard met nieuwe financiële kaders en een nieuwe financieringssystematiek. Deze zijn nog niet bekend. Hierdoor is op dit moment niet bekend voor welke middelen de gemeente Middelburg in aanmerking komt per 2021. De middelen voor maatschappelijk begeleiding worden waarschijnlijk aangewend voor het nieuwe onderdeel ontzorgen van nieuwkomers. Dit wordt een gemeentelijke taak.

Vormvrije mer-beoordeling Rittenburg III, Oude Veerseweg 128 en Singelweg 26

Het college besluit:

 1. Op basis van artikel 7.19 Wet Milieubeheer en de bij dit voorstel gevoegde aanmeldnotitie geen milieueffectrapport te laten opstellen voor het project Rittenburg III;
 2. Op basis van artikel 7.19 Wet Milieubeheer en de bij dit voorstel gevoegde aanmeldnotitie geen milieueffectrapport te laten opstellen voor het project Singelweg 26;
 3. Op basis van artikel 7.19 Wet Milieubeheer en de bij dit voorstel gevoegde aanmeldnotitie geen milieueffectrapport te laten opstellen voor het project Oude Veerseweg 128;

Zomerconcerten op zondagen in muziektent in Molenwaterpark 2021

Het college besluit om 7 zomerconcerten op zondagen in de maanden juli en augustus 2021 op en rond de muziektent in het Molenwaterpark als proef toe te staan en deze optredens te evalueren. Wethouder Dekker heeft tegen dit besluit gestemd.

Raadsvoorstel Statutenwijziging Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs op Walcheren

Het college besluit

 1. In te stemmen met het besluit van het college van bestuur van de Stichting voor voortgezet onderwijs op Walcheren tot wijziging van de statuten;
 2. De raad door middel van bijgevoegd voorstel te verzoeken om in te stemmen met het besluit van het college van bestuur van de Stichting voor voortgezet onderwijs op Walcheren tot wijziging van de statuten.

Raadsvoorstel bescherming bomen Middelburg

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de beleidsnotitie bescherming bomen Middelburg (mei 2020) vast te stellen.

Raadsvoorstel besluitvormingsnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer en Startnotitie gebiedsontsluitingsvisie VM Zuid

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ‘Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030, Besluitvormingsnotitie fase 1’.
 2. Geen nieuwe  recreatieve initiatieven in procedure te brengen, vanaf het moment van vaststelling van fase 1 door de gemeenteraad tot de vaststelling van de gehele gebiedsvisie, dan wel tot er voor een specifiek aandachtsgebied in fase 2 een integrale visie via een participatief traject tot stand is gekomen en is vastgesteld.
 3. De ‘Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030, Besluitvormingsnotitie fase 1’ ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 4. In te stemmen met de startnotitie gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer-zuid.
 5. De startnotitie gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer-zuid ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.

Memo actieve informatie doorrekening grondbedrijf 2020

 1. Kennis te nemen van de nota ‘Grondbedrijf Middelburg 2019-2040; doorrekening en risicoanalyse februari 2020’ en deze te gebruiken als onderlegger voor de paragraaf Grondbeleid in de jaarrekening over 2019 en de begroting voor 2021;
 2. De doorrekening en de openbare samenvatting,  vergezeld met een memo via de actieve informatieplicht toe te zenden aan de gemeenteraad;
 3. De nota vanwege de daar in opgenomen risico’s geheim te houden en deze ook onder geheimhouding aan de gemeenteraad aan te bieden.

Memo actieve informatie extra kosten eo minder inkomsten als gevolg van coronacrisis 2de

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de 1ste update extra kosten en/of minder inkomsten als gevolg van de coronavirus;
 2. De raad via een memo actieve informatie hierover te informeren.

Memo actieve informatie financiële effecten COVID-19 Orionis Walcheren

 1. Het college besluit: kennis te nemen van de notitie “Financiële effecten COVID-19”
 2. De raad hierover te informeren met de memo actieve informatie en de notitie “Financiële effecten COVID-19

Opstart doelgroepenvervoer

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het protocol opstart doelgroepenvoer en indien nodig aan te vullen met maatregelen vanuit het sectorprotocol landelijke overheid;
 2. De Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland opdracht te geven het vervoer in te regelen;
 3. De betrokken partijen over dit protocol te informeren.

MER Kruitmolen

 1. Besluiten dat voor De Kruitmolen geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld
 2. Dit besluit te publiceren in De Faam en in de Staatscourant

Beantwoording vragen LPM Veersepoort

Het college besluit in te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief en deze te verzenden aan de fractie van de LPM

Mortiere fase 5C

Het college besluit voor het uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C herziening’ in te stemmen met het overslaan van de fase van het voorontwerpuitwerkingsplan en gelijk over te gaan tot het in procedure brengen van het ontwerpuitwerkingsplan.

Terrassen en verkeer in openbare ruimte 1,5 meter

Het college besluit:

 1. Horecaondernemers in de gelegenheid stellen om hun terras tijdelijk uit te breiden, - met inachtneming van de voorschriften uit de noodverordening-, tot maximaal het aantal plaatsen/stoelen dat tot vóór de sluiting van de horecabedrijven in exploitatie was, conform bijgevoegde tekeningen en lijst (of meer indien het compensatie voor ‘binnen’ is zoals bijvoorbeeld bij restaurants en mits het ruimtelijk mogelijk is) voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.
 2. De uitbreiding op de donderdagen op de Markt niet toe te staan en in mindere mate op de zaterdag, vanwege de warenmarkt en de veel kleinere zaterdagmarkt. En indien er geen andere tijdelijke plaats voor huidige marktopstelling op Plein 1940 gevonden kan worden, deze paar kramen laten prevaleren boven terrassen aldaar op de donderdag.
 3. De uitbreiding op een aantal plaatsen ook op parkeerplaatsen toe te staan.
 4. De uitbreiding op een aantal plaatsen ook voor de gevel van een naastgelegen of nabijgelegen pand (woning of zaak) toestaan, mits belanghebbenden voor wiens pand het terras komt akkoord zijn.
 5. De uitbreidingen niet toe te staan waar dit verkeerstechnisch niet veilig is of vanwege  de doorgang voor hulpdiensten niet kan, nooduitgangen blokkeert en/of vluchtroutes blokkeert.
 6. Geen vaste parasols en schermen toestaan, alleen verplaatsbare zaken, gezien het tijdelijke karakter van de uitbreidingen. Wel is het op sommige plaatsen vanwege de situering (wind of verkeer) bij wijze van uitzondering nodig om tijdelijk schermen toe te staan.
 7. Indien het vanwege de afstand noodzakelijk is, tijdelijke tappunten c.q. uitgiftepunten toestaan voor de bediening ter plaatse op het eigen terras. Normaliter is dit alleen bij evenementen toegestaan. Deze punten zoveel mogelijk in het midden van het terras realiseren, omdat men geen consumpties mag uitgeven aan mensen die niet op het terras zitten.
 8. Het tarief van de precario over de ‘lockdownperiode’ van 16 maart tot 1 juni, voor terrassen buiten werking te stellen en het tarief van de precario voor terrassen voor het hele jaar 2020 te halveren (per 1 januari tot en met 31 december 2020) en dit aan de raad voor te stellen middels bijgevoegde ‘eerste wijziging verordening Precariobelasting 2020’.
 9. Voor de verlening van de tijdelijke terrasvergunningen wel leges in rekening brengen. Het gaat om € 55,70 per vergunning.
 10. Op het Damplein vraagt men gedeeltelijke afsluiting voor autoverkeer, dit verzoek afwijzen gezien de verkeersdrukte en verkeersstromen aldaar. Wel voorbereiden op deze mogelijkheid zodat snel kan worden ingegrepen.
 11. De aanvragen van ondernemers voor tijdelijke uitbreidingen in binnenruimtes, apart beoordelen aan de hand van brandveiligheidsregels, milieuvoorschriften, inrichtingseisen drank- en horecawet en landelijke coronavoorschriften.
 12. Geen verruiming van de openingstijden van de terrassen toestaan gedurende de zomermaanden. Dit betekent huidige openingstijden: horeca-concentratiegebied (“Tympaanplein”, Plein 1940, Vlasmarkt, Pottenmarkt en Beddewijkstraat) tot 2.00 uur, daarbuiten mogen terrassen tot 24.00 uur (indien er wijziging op openingstijden gedaan wordt, dient dit ter besluitvorming voorgelegd te worden aan de raad). Voor de uitbreiding van de terrassen op de Markt, wordt voorgesteld deze ook tot 2:00 uur, net als “Tympaanplein” te laten sluiten.
 13. Geen tijdelijke buitenverkoopruimte voor detailhandel toestaan. Uitstallingen kunnen wel, conform de algemene regels uitstallingen (er is een vraag hiertoe van een wijnhandel).
 14. Een aantal straten en wegen gedurende de periode juni tot september 2020 af te sluiten voor fietsverkeer tussen 11.00 uur en 18.00 uur, conform bijgevoegde verkeerskaart.
 15. Het fietsparkeren in het kernwinkelgebied gedurende de periode juni tot en met september 2020 te verbieden. Hiertoe worden volgens bijgevoegde verkeerskaart op diverse toegangen van het kernwinkelgebied borden geplaatst met fietsparkeerverbod.
 16. In de Lange Delft en op Plein 1940 gedurende de periode juni tot en met september 2020 de fietsbeugels “in te pakken” en daarmee een andere functie te geven.
 17. Ter compensatie van de vervallen fietsparkeerplaatsen gedurende de periode juni tot en met september 2020 op diverse locaties extra fietsparkeer capaciteit aan te bieden conform bijgevoegde verkeerskaart.
 18. Ter compensatie van vervallen autoparkeerplaatsen gedurende de periode juni tot en met september 2020 voor bewoners worden de volgende informele parkeerplaatsen aangewezen voor nadere uitwerking;
  • Maisbaai op het havenhoofd voor de Dokbrug
  • Balans op het brede weggedeelte rond de fontein
  • Burggang tussen Bachtensteene en de Keldermanstraat
  • Stadsschuur diverse plekken rond en langs de panden, alsmede het instellen van een regeling waarbij een deel van de vergunningshouders van parkeerplaatsen gebruik kunnen maken van de parkeergarages.
 19. De fietsroutes rondom het kernwinkelgebied in de periode juni tot sept 2020 als volgt aan te wijzen: Korte Delft-Nieuwstraat-Londensekaai-Houtkaai-Turfkaai-Nieuwe Haven-Hoogstraat-Koestraat-fietsring (vanaf Koestraat tot Stadhuisstraat)- Stadhuisstraat-Bachtensteene-Groenmarkt-Onder de Toren-Koorkerkstraat-Korte Giststraat-Damplein.
 20. De tijdelijke uitbreiding van terrassen en de verkeersmaatregelen tussentijds goed volgen middels toezicht en het volgen van signalen en indien nodig wijzigen (bijvoorbeeld na klachten).
 21. Handhaving op de noodverordening door de boa’s, ook uitbreiden met steekproefsgewijze uitvoeren van toezicht en handhaving op de uitbreiding van de terrassen.
 22. De raad middels een memo actieve informatie informeren.