Besluitenlijst B en W vergadering 25 augustus 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2020.

Datum: 25 augustus 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Aanwezigen: Harald Bergmann, Carla Doorn, Chris Dekker, Chris Simons, Johan Aalberts, Aart van den Brink

E-laadplaats Landluststraat

Het college besluit:

 • In de Landluststraat het eerste parkeervak ten zuidwesten van de aansluiting met de Vreedenburgstraat te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen;
 • het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

Routering vervoer gevaarlijke stoffen

aan het college wordt geadviseerd om:

 1. De nieuwe routering gevaarlijke stoffen conform tekening 1.2 van 20-03-2020 vast te stellen;
 2. De huidige routering gevaarlijke stoffen (2011) in te trekken;
 3. Akkoord gaan met het budgetvoorstel voor het plaatsen van de bewegwijzering van de vastgestelde route gevaarlijke stoffen.

Mandaat aanbesteding website gemeente Middelburg

Het college besluit:

Het aangaan van de overeenkomsten die voorliggen na het doorlopen van de meervoudig onderhandse aanbesteding voor het cms en de website(s) van de gemeente Middelburg te mandateren aan het afdelingshoofd Wijk en Bestuur (Willem van Kooten). Dit voor zover de gunning en de overeenkomsten passen binnen de ramingen en er geen bijzondere omstandigheden zijn die afwijken van een normale aanbesteding/ gunning.

Woonboerderij Slickenburg aanwijzen als gemeentelijk monument

Het college besluit:

Het aanwijzen van het woonhuis en naastgelegen schuur gelegen aan de Oude Kleverskerkseweg 1, 4341 PD Arnemuiden als gemeentelijk monument

Raadsvoorstel Update bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten

Het college besluit:

 1. Opdracht te geven om de huidige “bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten” van de gemeente Middelburg te upgraden/updaten
 2. Af te wijken van het inkoopbeleid door deze opdracht direct aan een partij (Expload) te gunnen
 3. De raad voor te stellen voor het upgraden/updaten van de "bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten" van de gemeente Middelburg een budget van € 90.000 (plafondbedrag) beschikbaar te stellen;
 4. De raad voor te stellen om na uitvoering van de werkzaamheden de kosten voor 70% bij het Rijk te declareren op grond van de "Bommenregeling” door het indienen van een raadsbesluit;
 5. De raad voor te stellen om het resterende bedrag ad. € 27.000 te dekken ten laste van de post Algemene kosten Grondbedrijf
 6. Tekstuele aanpassing raadsvoorstel in overleg met de gemeentesecretaris.

Initiatiefvoorstel VVD PVDA 20-94 samenhangend en duurzaam gemeentelijk accommodatiebeleid

Conform met aanpassingen

Het college besluit:

De raad via bijgaand memo te informeren en te adviseren om de behandeling van dit initiatiefvoorstel uit te stellen tot nader te bepalen datum.

Meerkostenregeling Wmo en Jeugdwet

Het college besluit:

 • De nog te ontvangen Rijksbijdrage voor uitvoering van de regeling meerkosten Jeugdwet en Wmo als budgetplafond te hanteren;
 • De uitvoering van de meerkostenregeling Zeeuws af te stemmen en te beleggen bij het Walchers Inkoop Team voor de Wmo en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor de Jeugdwet;
 • Maatwerk te leveren voor zorgaanbieders die door de voorgestelde uitvoering van de meerkostenregeling in de financiële problemen raken en hiervoor separaat advies uit te laten brengen;
 • De gecontracteerde zorgaanbieders via bijgevoegde conceptbrief te informeren.

Memo actieve informatie 2de Kwartaalrapportage 2020 sociaal domein

Conform met aanpassingen

Het college besluit:

Tekstuele aanpassing van de memo in overleg met de gemeentesecretaris en memo versturen naar de raad.

Verlengen tijdelijke verkeersmaatregelen

Het college besluit:

 1. de per 1 juni 2020 getroffen tijdelijke verkeersmaatregelen vanwege Corona in de binnenstad van Middelburg met 2 maanden te verlengen tot 1 november 2020. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen conform bijgevoegde verkeerskaart:
  • een aantal straten en wegen zijn afgesloten voor fietsverkeer tussen 11.00u en 18.00u, op maandag tot en met zaterdag,
  • het fiets parkeren in het kernwinkelgebied is verboden tussen 11.00-18.00u op maandag tot en met zaterdag,
  • de verwijderde en/of “ingepakte” fietsbeugels op diverse locaties zoals Lange en Korte Delft en Plein 1940.
  • de ter compensatie van de vervallen fietsparkeerplaatsen op diverse locaties aangeboden extra fietsparkeer capaciteit.
  • de ter compensatie van vervallen autoparkeerplaatsen voor bewoners aangeboden informele parkeerplaatsen op de locaties Rotterdamse Kaai, Balans, Stadsschuur. de fietsroutes rondom het kernwinkelgebied . Het gaat om de volgende route: Korte Delft-Nieuwstraat-Londensekaai-Houtkaai-Turfkaai-Nieuwe Haven-Hoogstraat-Koestraat-fietsring (vanaf Koestraat tot Stadhuisstraat)- Stadhuisstraat-Bachtensteene-Groenmarkt-Onder de Toren-Koorkerkstraat-Korte Giststraat-Damplein.
 2.  het effect van de tijdelijke verkeersmaatregelen te blijven monitoren en op basis van een evaluatie hierover in overleg met belanghebbenden medio oktober 2020 een besluit te nemen over het vervolg