Besluitenlijst B en W vergadering 24 februari 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 februari 2020

Datum: 24 februari 2020
Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: burgemeester
Aanwezigen: H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn, E.T. Israël (loco-secretaris) en C. Simons
Afwezig: J.J. Aalberts

Subsidie Stichting Welzijn Middelburg voor diverse projecten voor statushouders voor het jaar 2020

Besluit

Aan Welzijn Middelburg:

 1. Een subsidie te verlenen ad € 38.640 voor het project Aan de slag voor bewoners van het AZC;
 2. Een subsidie ad € 12.880 verlenen voor het aanbieden van individuele vrijwilligerswerktrajecten voor statushouders;
 3. Een subsidie € 19.320 te verlenen voor de ontwikkeling Buddytraject en Tolkenpool voor statushouders
 4. De periode van subsidieverlening is 1 januari t/m 31 december 2020
 5. Te dekken uit het budget integratie vergunninghouders.
 6. Na afloop van deze periode bezien of verlenging van de subsidie aan de orde is.

Besteding educatiebudget Walcheren 2020

Besluit

 1. Kennis te nemen van het Regionaal Programma Educatievoorzieningen 2020.
 2. In te stemmen met de afspraken over de uitvoering educatie 2020 tussen de contactgemeente Goes en de sub-regio Walcheren.
 3. Het budgethouderschap inzake de specifieke uitkering 2020 bij de gemeente Veere onder te brengen.
 4. Akkoord te gaan met het activiteitenplan Educatie 2020 van Scalda en voor de uitvoering hiervan als drie Walcherse gemeenten een subsidie van € 307.552 beschikbaar te stellen.
 5. Akkoord te gaan met het plan van aanpak laaggeletterdheid Taalhuis Walcheren 2020 en voor de uitvoering hiervan als drie Walcherse gemeenten een subsidie van € 104.640 beschikbaar te stellen.
 6. De bedragen onder de beslispunten 4 en 5 ten laste te brengen van de specifieke uitkering Educatie 2020.

Instellen parkeerschijfzone op gedeelte Seisweg tussen Seispad en Olmenlaan, en op Seispad1

Besluit

 1. een parkeerschijfzone in te stellen van maandag tot en met zaterdag, dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur, met een maximumparkeerduur van twee uur, op het gedeelte van de Seisweg tussen het Seispad en de Olmenlaan, en op het Seispad;
 2. de bewoners en bedrijven op de adressen Seisweg 20a–46 en 21–43 per adres en tegen betaling van leges in aanmerking te laten komen voor maximaal twee ontheffingen om zonder parkeerschijf en zonder tijdsduurbeperking te mogen parkeren;
 3. het vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

Afwijken van inkoopbeleid tbv levering cateringdiensten in het stadskantoor

Besluit

1. Voor het aangaan van een nieuwe overeenkomst met de huidige cateraar Appèl BV af te wijken van ons inkoopbeleid conform art.3.6 'Afwijkingsbevoegdheid inkoop-aanbestedingsbeleid 2017'.
2. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Aanvraag huur praktijkruimte in het stadskantoor

Besluit

 1. Een tandartspraktijk als mogelijke huurder onder de huidige omstandigheden af te wijzen.
 2. Te onderzoeken hoe we de verhuurbaarheid van het stadskantoor kunnen vergoten.
 3. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Memo actieve informatie voortzetting project Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein (ZSSD)

Besluit

 1. Akkoord gaan met de verlenging van de inzet van de projectleider (incl. ondersteuning) ZSSD voor 2020;
 2. De kosten voor 2020 voor de gemeente Middelburg ad € 11.019,50 te bekostigen uit het werkbudget gewenste situatie;
 3. De gemeenteraad te informeren m.b.t de voortgang en planning van het traject ZSSD door middel van bijgaande informerende memo;
 4. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) te informeren over dit besluit.

Memo actieve informatie Herijking Voorkeursstrategie van de Zuidwestelijke Delta

Besluit

 1. Kennis te nemen van de herijking van de Voorkeursstrategie van de Zuidwestelijke Delta.
 2. Extra aandacht te vragen voor onderzoek naar beschikbaarheid (en eventuele externe aanvoer) van zoet water omdat er in Zeeland alleen aanvoer is via regenwater en geen natuurlijke aanvoer door beken en rivieren.
 3. Deze toevoeging toe te sturen naar het Gebiedsoverleg voor 15 maart 2020.
 4. De gemeenteraad op de hoogte te stellen van de opgestelde herijking Voorkeursstrategie en de ingezonden toevoeging over beschikbaarheid van zoet water op grond van actieve informatieplicht, door middel van bijgevoegde memo.
 5. Akkoord te gaan met de bijdrage van 3750 euro (excl. B.T.W.) per jaar aan de Zuidwestelijke Delta.

Memo actieve informatie voortgang participatieproces Waterpark Veerse Meer

Besluit

1. De gemeenteraad in het kader van de actieve informatie te informeren via bijgaande memo.

Memo actieve informatie Beleidsregels bijzondere bijstand Middelburg 2020

Besluit

1. De ingekomen brieven van de Sociale Cliëntenraad Walcheren te beantwoorden overeenkomstig bijgaande conceptbrief.
2. De raad via bijgevoegde memo actieve informatie te informeren over het corrigeren van de publicatie van de beleidsregels bijzondere bijstand Middelburg 2020 en over de reeds gemaakte "instelkosten" ten behoeve van een zorgvuldige implementatie.

Beantwoording schriftelijke artikel 41 vragen inzake uitvoering armoedebeleid

Besluit

1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke artikel 41 vragen inzake de uitvoering van het armoedebeleid;
2. De brief met de antwoorden op de schriftelijke artikel 41 vragen inzake de uitvoering van het armoedebeleid te versturen naar de raad.