Besluitenlijst B en W vergadering 23 juni 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 juni 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 23 juni 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Verkoop perceelgrond SRAF

Het college besluit:

 1. om geen gebruik te maken van het voorkeursrecht van koop van een perceelgrond van ca. 30 m2, gelegen aan de Sint Sebastiaanstraat 6,
 2. de SRAF/UCR door middel van een brief op de hoogte te stellen van het genomen besluit.

Verzoek vermindering afdracht

Het college besluit:

 1. Niet overgaan tot het verminderen van de afdracht;
 2. de betaling van de afdracht opschorten en in termijnen invorderen tot uiterlijk 31-12-2020;
 3. aan deze opschorting geen kosten en/of rente toevoegen
 4. Afhankelijk van de situatie de verplichtingen per 31-12-2020 bezien of verlenging aan de orde is.

Extra kosten Kinderopvang Walcheren

Aangehouden

Precario warenmarkt en evenementen definitief

Het college besluit:

 1. Het marktgeld voor de standplaatshouders van de warenmarkt die in de corona periode niet op de markt mochten of konden staan, niet in rekening brengen c.q. naar rato in mindering te brengen op de nota.
 2. Precario en kosten voor aansluiten van water en of elektriciteit voor evenementen, die geen doorgang hebben kunnen vinden eveneens niet in rekening brengen c.q. naar rato in mindering te brengen op de nota.
 3. Voor de verlening van de evenementenvergunningen wel de leges in rekening brengen c.q. niet terugbetalen. Het gaat om de leges van € 18,80 per evenementenvergunning.

Renteherziening leningen VV Zeelandia Middelburg en de Middelburgse Zaterdag Voetbal Club (MZVC)

Het college besluit in te stemmen met een rentepercentage van 1,26% voor de geldleningen aan VV Zeelandia Middelburg en MZVC voor de periode van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025.

Beantwoording schriftelijke vragen n.a.v. STEC rapport - LPM

Het college besluit de vragen vanuit de fractie van de LPM te beantwoorden via de bijgevoegde conceptbrief.

Beantwoording schriftelijke vragen over huisvesting arbeidsmigranten - VVD

Het college besluit de schriftelijke vragen van de VVD beantwoorden conform bijgaand concept.

Memo actieve informatie Rapport Adlasz Quick Scan Orionis Walcheren

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het rapport Quick Scan Orionis Walcheren van het adviesbureau Adlasz. B.V. en de kanttekeningen die daarbij zijn gemaakt.
 2. In te stemmen met de verbeteracties en/of vervolgonderzoeken op de 3 hoofdthema’s: Invulling van de beleidsregisserende rol, Rendement en bedrijfsconcept van het Werkleerbedrijf, Toekomstbestendige organisatie integraal sociaal domein.
 3. Deze vervolgonderzoeken samen met de gemeenten Veere en Vlissingen als mede-deelnemers in de gemeenschappelijke regeling en met Orionis Walcheren als opdrachtnemer vorm te geven.
 4. De raad met memo actieve informatie op de hoogte brengen van het rapport.

Memo actieve informatie Planning opstarten invordering en aanslagen gemeentelijk belastingen

Het college besluit kennis te nemen van de planning voor het opstarten van de invordering en opleggen van aanslagen gemeentelijke belastingen.

Memo actieve informatie Procedures bestemmingsplannen vakantieperiode 2020

Bijlage tekstueel aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris.

I-visie Middelburg - inzicht geeft uitzicht

Het college besluit:

 1. De I-visie gemeente Middelburg vast te stellen
 2. De I-visie gemeente Middelburg ter informatie aan de OR voor te leggen

Rapportage debiteuren juni 2020

conceptbesluit is om:

 1. De rapportage debiteuren voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De privaatrechtelijke vorderingen oninbaar te verklaren.

Overdragen en beeindigen recht van erfpacht Langstraat 47 en 49 te Arnemuiden

 1. Overdracht recht van erfpacht van twee percelen, gelegen aan de Langstraat 47 (G 2079) en Langstraat 49 G 2078) te Arnemuiden (“percelen”) aan een derde partij (“koper”).
 2. Beëindigen recht van erfpacht ten aanzien van de percelen.
 3. Overdragen percelen aan koper.