Besluitenlijst B en W vergadering 22 september 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2020

Datum: 22 september 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Aanwezigen: Harald Bergmann, Carla Doorn, Chris Dekker, Chris Simons, Johan Aalberts, Aart van den Brink

E-laadplaats Poproute

Het college besluit:

  • Op de Poproute, aan de noordwestzijde van de zijtak tussen de huisnummers 91 en 93, het eerste parkeervak te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen;
  • het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.


Regioadvies aanlandig Net op zee

Het college besluit:

Akkoord te gaan met het bijgevoegde gezamenlijk regioadvies voor het besluit over een voorkeurstracé voor de aanlanding van de kabelverbinding IJmuiden Ver Alpha.

 

Bruikleen 2 familieportretten familie Schorer door Nicolaes Maes

Het college besluit:

  • In bruikleen aanvaarden van 2 familieportretten van de familie Schorer en deze permanent te exposeren in het Gotisch deel van het Stadhuis voor een periode van 5 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging;
  • Het Zeeuws Archief te verzoeken de benodigde bruikleenovereenkomst op te stellen en ter ondertekening voor te leggen.

Beslissing op bezwaarschrift voor een individuele Wmo voorziening dhr. X

Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren

Beslissing op bezwaarschrift voor individuele Wmo voorzieningen Dhr. en Mevr. A

Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren


Hogere grenswaarde september 2020 Statenlaan e.o.

Het college besluit:

In te stemmen met het saneringsprogramma voor in totaal 206 woningen gelegen in de directe omgeving van de Statenlaan, de Dorus Rijkersstraat 2 en de Langevielesingel 92 te Middelburg met het verzoek om vaststelling van de geactualiseerde geluidbelastingen als “ten hoogst toelaatbare waarden” voor deze woningen.


Voordracht lid raad van toezicht schouwburg Middelburg BV en Mythe Goes BV

Het college besluit

Mevrouw S. Szarafinski voor te dragen als lid van de raad van toezicht Schouwburg Middelburg BV en Mythe Goes BV


Raadsvoorstel Beeldkwaliteitsplan voor het plangebied de Zuidsingel

Het college besluit:

De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan voor het plangebied Zuidsingel vast te stellen.


Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie over verkeersveiligheid fietsers

Het college besluit:

De door de fractie van de ChristenUnie gestelde vragen over de verkeersveiligheid voor fietsers te beantwoorden volgens conceptbrief.

Memo actieve informatie Overzicht ruimtelijke procedures

Memo Actieve Informatie overzicht ruimtelijke procedures met bevoegdheden en informatiemomenten

Memo actieve informatie toekomstplan crematorium

Aangehouden

Conceptagenda Gemeenteraadsvergadering 15-10-2020

College heeft hier kennis van genomen