Besluitenlijst B en W vergadering 21 juli 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 juli 2020.

Datum: 21 juli 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer

Voordracht herbenoeming lid J.S. Vrolijk Raad van Toezicht Mondia Scholengroep

Het college besluit in te stemmen met de herbenoeming van de heer J.S. Vrolijk in de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (Mondia Scholengroep) voor een periode van 4 jaar.

Vaststellen straatnamen Mortiere; Janis Joplinstraat e.o.

Het college besluit:

 1. De namen Janis Joplinstraat, Bill Haleystraat en Fats Dominostraat vast te stellen voor drie nieuwe straten in Mortiere;
 2. Onderbord teksten bij deze straatnamen vast te stellen;
 3. De omschrijving te wijzigen van de begrenzing van de Carl Perkinsstraat, Roy Orbisonstraat, Eendrachtsweg, Poproute en Torentijdweg;
 4. Het hiervoor vereiste besluit naamgeving openbare ruimte vast te stellen.

Advies bezwaar tegen omgevingsvergunning 212606 (Muidenweg 1R, Arnemuiden)

Het college besluit conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Verzoek opheffen stichting Sportpark Veerse Poort

Het college besluit:

 1. In te gaan op het verzoek van beide voetbalverenigingen, Zeelandia Middelburg en MZVC, om per 1 januari 2021 de Stichting Sportpark Veerse Poort (SSVP) op te heffen en de samenwerking met de Stichting in de huidige vorm te beëindigen;
 2. De periode tot 1 januari 2021 te gebruiken om in samenwerking met beide verenigingen en de Stichting er alles aan te doen om de overgang voor alle partijen zo goed mogelijk te laten verlopen en te onderzoeken welke alternatieven er allemaal voorhanden zijn inzake het eigendom, beheer en onderhoud van het sportcomplex, de kleedaccommodaties en de tribune;

Inzet stewards kernwinkelgebied

Het college besluit:

 1. Als aanvulling op de reeds getroffen maatregelen in het kernwinkelgebied in eerste aanleg in de maand juli op de donderdagen en zaterdagen van 10:30 uur tot 16:00 uur een 8-tal stewards in te zetten;
 2. De kosten ad € 6.000,-- ten laste te brengen van het budget OOV omschrijving corona maatregelen.

Klacht over het functioneren van een medewerker van de afdeling Publiekszaken

Het college besluit overeenkomstig het advies van de klachtencommissie de klacht niet gegrond te verklaren.

Klacht over een ongelijke behandeling verkoopprijs strook grond

Het college besluit overeenkomstig het advies van de klachtencommissie de klacht niet gegrond te verklaren.

Beschikbaar stellen burgerzaal 9 november

Het college besluit de Burgerzaal op 9 november 2020 van 12.00 - 18.00 uur beschikbaar te stellen voor het houden van een internationale conferentie samen met Scalda.

Kruispunt Poelendaeleweg en Poelendaelesingel (verkeersbesluit)

Het college besluit:

 1. Op het kruispunt Poelendaeleweg / Poelendaelesingel / Nieuwe Vlissingseweg / Vlissingsesingel een verplichte rijrichting in te stellen voor: motorvoertuigen vanaf de Poelendaeleweg richting de Poelendaelesingel;
 2. Motorvoertuigen vanaf de Vlissingsesingel richting de Poelendaelesingel;
 3. Op de Poelendaeleweg en de Vlissingsesingel een fiets/bromfietspad in te stellen over een lengte van ongeveer 40 meter vanaf het kruispunt Poelendaeleweg / Poelendaelesingel / Nieuwe Vlissingseweg / Vlissingsesingel;
 4. Het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

Plan van aanpak Wet Inburgering 2021

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het Plan van aanpak Wet Inburgering 2021 en ambtelijk opdracht te geven om het plan van aanpak binnen de daarvoor beschikbare rijksmiddelen uit te voeren.
 2. Middels een raadsvoorstel de raad te verzoeken het integratiebeleid dat doorliep tot eind 2020 te continueren en de inburgeringswet met dit beleid te integreren.

Mandanten Afdeling Samenwerking belastingen WSD - 6de wijziging (2)

Het college besluit het bij het Mandateringsbesluit 2004 behorende ‘’Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004’’ van de Afdelingen Samenwerking Belastingen WSD en Leefomgeving te wijziging conform bijgevoegd concept (6e wijziging), dit onder de voorwaarde dat de OR instemt met deze wijziging.

Zeeuws plan van aanpak mensenhandel

Het college besluit:

 1. Het Zeeuws plan van aanpak mensenhandel vast te stellen
 2. De VZG van dit besluit op de hoogte stellen

Autobusparkeerplaats Koudekerkseweg

Het college besluit:

 1. vijf parkeervakken op de strook tegenover Koudekerkseweg 133 aan te wijzen als autobusparkeerplaats op maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 09.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur;
 2. het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

Raadsvoorstel begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Orionis Walcheren

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen als zienswijze bij het algemeen bestuur in te brengen:
  • Dat ingestemd kan worden met de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Orionis Walcheren.
  • Dat de begroting 2021 Orionis Walcheren als een nul-situatie beschouwd kan worden omdat het beleidsarm is en de situatie weer geeft voor de Covid-19 crisis.
  • Dat de gevolgen van de Covid -19 uitgewerkt dienen te worden in ieder geval in de 1e begrotingswijziging 2021 (en de begrotingswijziging(en) 2020).
 2. De raad voor te stellen de extra gemeentelijke bijdrage aan Orionis Walcheren te verwerken in de (meerjaren)begroting 2021 en de consequenties hiervan te verwerken in het Financieel Herstelplan.

Memo actieve informatie tariefaanpassingen Wmo-vervoer en vervolgonderzoek

Het college besluit:

 1. De volgende maatregelen inwerking laten treden vanaf 1 augustus 2020 voor het vraagafhankelijk Wmo-vervoer:
  • De eigen bijdrage te verhogen van € 0.15 per kilometer naar € 0.32 en jaarlijks te indiceren;
  • Het opstaptarief te verhogen van € 1.00 naar € 1.34;Het tarief boven de 30 kilometer te verhogen van € 1.50 naar € 1.59 per kilometer;
  • Het daltarief af te schaffen;In gesprek te treden met Wmo-pashouders die de 2000 kilometer per jaar passeren;
  • De werkinstructie voor het toekennen van Wmo- vervoer vast stellen;
  • Nader onderzoek uitvoeren naar het huidige gebruikersbestand van Wmo- vervoer;
 2. De memo actieve informatie aan de gemeenteraad te accorderen en te verzenden.

Memo actieve informatie overzicht regelingen armoedebeleid

Het college besluit de raad via bijgevoegde memo actieve informatie te informeren over de huidige regelingen in het armoedebeleid.

Memo actieve informatie over Schone Lucht Akkoord

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de "Steunbetuiging" van de VZG aan de provincie in verband met deelname aan het "Schone Lucht Akkoord" (SLA) conform bijgevoegde memo.

Memo actieve informatie afsluiten nieuwe bruikleenovereenkomsten Kuiperspoort 16-18-20

Het college besluit:

 1. Aanpassen van de kelders van Kuiperspoort 1-25 om deze bruikbaar te maken voor het Cultuurhuis niet verder uit te werken/ te onderzoeken;
 2. Afsluiten van nieuwe bruikleenleenovereenkomsten met de docenten van het Cultuurhuis voor Kuiperspoort 16-18-20 van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021 aan de hand van bijgevoegde bruikleenovereenkomst (zie bijlage 1; Bruikleenovereenkomst Kuiperspoort 16-18-20 tot 1 juli 2021);
 3. In te stemmen met de memo aan de Raad in het kader van de actieve informatieplicht (zie bijlage 2; Memo aan de Raad in het kader van de actieve informatieplicht).

Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over afval scheiden in het stadskantoor

Het college besluit de door de fractie van de GL gestelde vragen ex. art. 41 RvO gemeenteraad over afval scheiden in het stadskantoor te beantwoorden volgens bijgesloten conceptbrief.

Inzet van maatwerk voorziening conform het woonplaatsbeginsel

Het college besluit strikt te houden aan het woonplaats beginsel en dus voor financiering voor de periode Bergen op Zoom niet te betalen voor de zorgkosten van de jongere.