Besluitenlijst B en W vergadering 21 januari 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2020.

Datum: 21 januari 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Aanpassen Mandateringsbesluit in het kader van de Wnra

Het college besluit:

 1. Het overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004 – onder voorbehoud dat de OR hiermee instemt -conform bijgevoegd aanpassingsbesluit te wijzigen.
 2. Deze wijzigingen met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2020.
 3. Dit besluit ter instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Arbeidsovereenkomst buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Besluit:

 1. De arbeidsovereenkomst voor zittende buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (bijlage 1) vast te stellen.
 2. De arbeidsovereenkomst voor nieuwe buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (bijlage 2) vast te stellen.
 3. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Beslissing op bezwaar tegen de aanwijzing van een locatie voor de inzameling van huishoudelijk afval met twee ondergrondse containers in Mortiere

Besluit

Overeenkomstig het advies van 2 januari 2020 van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg, kamer Algemene Zaken, de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten met verbetering van de motivering van de verkeersveiligheid.

Bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning voor uitbreiden winkelruimte Euromarkt 6-12

Besluit

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg:

 • het bezwaar van dhr. X niet-ontvankelijk te verklaren,
 • de overige bezwaren ongegrond te verklaren,
 • en het bestreden besluit in stand te laten.

Subsidie Stichting TA-AT (Taal Anders – Andere Taal) in het kader van de Pilot Ondertussengroep

Besluit

 1. een éénmalige subsidie ad € 59.750 aan Stichting TA-AT te verlenen voor ontwikkelen van een aanpak voor de Z-route gericht op zelfredzaamheid van analfabeten (ook in de moedertaal), laaggeschoolden en / of moeilijk leerbare inburgeringsplichtigen in het kader van de Pilot Ondertussengroep voor het jaar 2020;
 2. Conform het projectplan na een periode van 6 en 10 maanden de voortgang te evalueren.
 3. de subsidie te dekken uit het integratiebudget

Memo actieve informatie beeindiging deelname Europees project RHEDCOOP

 1. deelname van de gemeente Middelburg aan het Europees project RHEDCOOP te beëindigen
 2. de gemeenteraad via een memo actieve informatie hiervan op de hoogte te stellen. Memo tekstueel aanpassen in overleg met wethouder Dekker.
 3. beëindiging Middelburgse deelname aan het RHEDCOOP project door middel van bijgevoegde brieven aan respectievelijk leadpartner provincie Vlaams-Brabant en Interreg secretariaat kenbaar te maken.

Debiteurenrapportage december 2019

Besluit

 1. De rapportage debiteuren voor kennisgeving aan te nemen
 2. De privaatrechtelijke vorderingen oninbaar te verklaren