Besluitenlijst B en W vergadering 19 mei 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 19 mei 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

E-laadplaats Bluesroute

Het college besluit:

op de Bluesroute het parkeervak ter hoogte van huisnummer 18 te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen;het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

E-laadplaats Eendrachtsweg (parkeerterrein achterzijde John Lennonplein)

Het college besluit:

op het parkeerterrein tussen de Eendrachtsweg en het Jonn Lennonplein het eerste parkeervak aan de zuidwestzijde van het parkeerterrein te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen;het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

Memo actieve informatie Motie van LPM over Betrokkenheid gemeenteraad bij maatregelen corona (20-54)

De gemeenteraad en de commissie Algemeen bestuur conform het bijgevoegde Memo over de Motie van LPM over Betrokkenheid gemeenteraad bij maatregelen corona (20-54) in te lichten.

Memo actieve informatie Herijking subsidiebeleidskader: tussenrapportage

 1. Kennis te nemen van de tussenrapportage over de herijking van het subsidiebeleidskader.
 2. Te erkennen dat ook indirecte of ‘verkapte’ subsidies onderdeel behoren te zijn van het totale, gemeentelijke subsidiebudget en dat het nieuwe subsidiebeleidskader argumentatie zal bieden om deze bijdragen in de toekomst te onderbouwen.
 3. De planning van het vaststellen van het subsidiebeleidskader (juni 2020) te handhaven. Hier vallen het vaststellen van specifieke beleids- en uitvoeringsregels en een nieuwe algemene subsidieverordening niet onder. Deze worden in het 3e c.q. 4e kwartaal van 2020 vastgesteld.

Memo actieve informatie Compensatieverzoeken NPB Media en Exterion Media als gevolg van de coronacrisis

Het college besluit:

 1. De betalingen voor reclame op abri’s, europanels en lichtmasten over het jaar 2020 niet kwijt te schelden.
 2. De pacht voor de maanden april, mei en juni 2020 op te schorten en gespreid te laten betalen in de maanden juli tot en met december 2020.
 3. In te stemmen met de memo aan de Raad in het kader van de actieve informatieplicht.

Flitsvergunning voor isolerend glas in historische panden

Het college besluit:

De flitsvergunning isolatieglas in houten ramen met het evalueren en aanpassen van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.Totdat de raad de aangepaste Nota Ruimtelijke Kwaliteit heeft vastgesteld, vooruit te lopen op deze vaststelling door reeds volgens de richtlijnen van de flitsvergunning isolatieglas in houten ramen te gaan werken.

Verzoek kwijtschelding huur voetbalverenigingen

Het college besluit:

 1. Conform het op 24 maart door het college vastgesteld gemeentelijk handelingskader compensatieverzoeken niet in te stemmen met het verzoek van de Middelburgse voetbalverenigingen voor kwijtschelding van de huur gedurende de periode dat de sportparken gesloten zijn;
 2. De voetbalverenigingen hierover te informeren middels bijgevoegde brief.

Inspraak- en overlegprocedure Veersepoort 5

Conceptbesluit
Het college besluit:

 1. De ingediende inspraak- en overlegreacties te beantwoorden conform het bij deze nota gevoegde ‘Rapport inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Veersepoort 5 Middelburg’;
 2. Op basis van artikel 7.19 Wet Milieubeheer en de bij dit voorstel gevoegde ‘aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling’ geen volledige m.e.r.-procedure te doorlopen;
 3. Over te gaan tot het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Veersepoort 5 Middelburg’;
 4. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veersepoort 5 Middelburg’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Brief aan columnist Carschagen

Het college besluit:

 1. Bijgaande brief te delen met de columnist Oscar Garschagen;
 2. De brief ook ter kennisgeving naar de raad te sturen.
 3. Ook de reactie van Oscar Garschagen, zoals hij vraagt, te delen met de raad.

Memo actieve informatie Tijdelijke maatregelen openbare ruimte COVID-19

Conform

Standplaatsen tijdens corona-maatregelen

Zolang specifieke corona-maatregelen in het openbare leven gelden:

 1. voor nieuwe “algemene” standplaatsaanvragen vasthouden aan het principe om commerciële handel zoveel als mogelijk in panden te laten plaatsvinden en daarom in principe geen andere standplaatsen toestaan;
 2. voor de 13 jaarlijks terugkerende standplaatsen en specifieke door afdeling V&H, waar nodig in overleg met de regiegroep, te bepalen situaties waarin wél een standplaats de beste keuze is, een uitzondering te maken standplaats toe te staan (tijdelijke standplaatsvergunning).

Kermis 2020 - 2021

 1. De geplande kermis in augustus 2020 kan geen doorgang vinden in verband met de Corona-maatregelen.  
 2. De intentie uitspreken om de geplande kermis in augustus 2021 onder de huidige voorwaarden; indeling, standplaatsen en pachtsommen, te laten plaatsvinden. Daartoe de lopende 3-jaarcontracten van kermisexploitanten 1 jaar langer door te laten lopen en de houders van 1-jaarcontracten (2020) wederom de eerste kans bieden op een standplaats in 2021. Overigens ook hier rekening houdend met eventuele dan nog geldende corona-/ afstandsregels.