Besluitenlijst B en W vergadering 18 februari 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2020.

Datum: 18 februari 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn, E.T. Israël (loco-secretaris) en C. Simons

Subsidie Welzijn Middelburg sociaal beheerder pand Buitenruststraat en Zacharias Jansenstraat

Besluit

  1. een subsidie ad € 9.100 aan Welzijn Middelburg te verlenen voor de voortzetting van een sociaal beheerder in 2020 voor de begeleiding van jonge alleenstaande vergunninghouders (mannen) pand Buitenruststraat voor de periode van 1 januari t/m 30 juni 2020. Na evaluatie de hoogte van de subsidieverlening opnieuw te beoordelen;
  2. een subsidie verlenen aan Welzijn Middelburg ad € 22.340 te verlenen voor de begeleiding van de jonge  alleenstaande Eritrese statushouders (vrouwen) pand Zacharias Jansenstraat voor de periode van 1 januari t/m 31 december 2020. Na evaluatie de noodzaak en hoogte van de subsidieverlening opnieuw te beoordelen;
  3. Dekking kan worden gevonden in het budget ‘huisvesting en integratie vergunninghouders in Middelburg’.

Boerderijcamping De Kruitmolen

Besluit

Conform besloten

Drie extra e-laadplaatsen op parkeerterrein Loskade tussen Stationsstraat en Goese Korenmarkt

Besluit

1. op het parkeerterrein aan de Loskade tussen de Stationsstraat en de Goese Korenmarkt, naast de bestaande e-laadplaats drie parkeervakken te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen;
2. het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

Beslissing op bezwaarschrift voor een individuele Wmo voorziening mevr H

Besluit

Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Nieuwe mensenrechtenverdediger Shelter City

Besluit

  • De deelname aan het Shelter City programma met een jaar te verlengen
  • Akkoord te gaan met de komst van mensenrechtenverdediger uit Kazachstan voor een verblijf van 3 maanden in Middelburg voor het jaar 2020.
  • De kosten tot maximaal € 15.000 te dekken uit  post opvang vluchtelingen
  • Dit jaar een evaluatie aan het college voorleggen om te bepalen of en zo ja op welke wijze dit wordt voortgezet

Memo actieve informatie woningmarktonderzoeken Stec Groep

Besluit

  1. De rapporten met daarin de resultaten van het kwalitatief woningmarktonderzoek Zeeland en het locatieonderzoek Walcheren vast te stellen en te gebruiken als basis voor gemeentelijk beleid;
  2. De gemeenteraad te informeren via de bijgevoegde conceptmemo;
  3. Beide onderzoeksrapporten, de samenvattende factsheets en de reactie van Woongoed Middelburg eveneens ter informatie aan de gemeenteraad toe te zenden.

Gebruik gebouw Sir Winston Churchilllaan 8 door Stichting Lentekind

Besluit

In te stemmen met het voornemen van Stichting Lentekind om zich tijdelijk te huisvesten aan de Sir Winston Churchilllaan