Besluitenlijst B en W vergadering 18 augustus 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020.

Datum: 18 augustus 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Aanwezigen: Carla Doorn, Chris Dekker, Chris Simons, Johan Aalberts (locoburgemeester), Aart van den Brink
Afwezig: Harald Bergmann

Rondvraag gezin Elmas

Het college besluit een brief te versturen aan de IND met het verzoek het gezin tot het verwachte moment van uitzetting in Middelburg te laten verblijven.

Antikraak Gerrit van der Veenstraat 1a

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het inzetten van leegstandbeheer door VoorkomLeegstand aan de Gerrit van der Veenstraat 1a;
 2. In te stemmen met het inzetten van VoorkomLeegstand als eerste contactpersoon voor het gebouw aan de Gerrit van der Veenstraat 1a.

Uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C’

Het college besluit:

 1. Voor de te realiseren woningen binnen het uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C’ een hogere grenswaarde vast te stellen van maximaal 50 dB op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder, onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de geluidseisen uit het Bouwbesluit;
 2. Voor uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C’ geen volledige m.e.r.-procedure te doorlopen op basis van artikel 7.19 Wet Milieubeheer;
 3. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling gelijktijdig met het ontwerp uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C’ te publiceren.

Verlenging compensatieregeling Wmo vervoer 1 september

Het college besluit:

 1. De compensatieregeling voor het vraagafhankelijk Wmo-vervoer te verlengen van 1 juli tot 1 september 2020;
 2. Uitgaande van opschaling naar 70% per 1 juli 2020, voor de resterende niet-gereden ritten 80% omzet te garanderen. Voor de berekening van de niet-gereden ritten wordt de gemiddelde maandomzet van januari en februari 2020 als uitgangspunt genomen conform de goedkeuring staatsteun doelgroepenvervoer door de Europese Commissie over de periode tot 1 juli 2020. Hiervan worden de kosten van de werkelijk gereden ritten in de betreffende periode in mindering gebracht;
 3. Het uitgangspunt is dat de in totaal te ontvangen compensatie door de aanbieder nooit meer mag zijn dan 100% zijn van de vaste kosten voor dit bedrijfsonderdeel;
 4. Beslispunt 1, 2 en 3 zijn opgenomen in achtneming van de voorwaarden die gelden voor staatsteun geformuleerd in de ‘Circulaire voor doorbetaling doelgroepenvervoer vanwege COVID-19’ rondgestuurd door het Rijk op 6 juli jl.;
 5. Het vervoersbedrijf, Taxi de Vlieger, via bijgaande brief hierover te informeren.

Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie over jeugdhulp

Het college besluit de raad te informeren over de gestelde artikel 41 vragen door de ChristenUnie over jeugdhulp door middel van bijgevoegde brief.

Raadsvoorstel en memo over kernkwaliteiten en strategische opgaven omgevingsvisie plus aanpak ontwerpateliers

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegd voorstel te verzoeken de kernkwaliteiten en strategische opgaven voor de omgevingsvisie vast te stellen.
  • Als kernkwaliteiten worden genoemd:
   • Monumentenstad
   • Hartelijke en gastvrij
   • Bruisende binnenstad
   • Breed aanbod van cultuur
   • Breed aanbod van onderwijs en diensten
   • Groen en natuur
   • Landschappelijke samenhang en eenheid op Walcheren
   • Sociale cohesie door kleinschaligheid
  • Als strategische opgaven worden genoemd:
   • Samenleven
   • Economie
   • Wonen
   • Klimaatneutraal
   • Natuur en landschap
 2. De raad met een memo in het kader van de actieve informatie op de hoogte te brengen van de aanpak van de ontwerpateliers voor de omgevingsvisie.

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Districtskantoor Mortiere

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Districtskantoor Mortiere ongewijzigd vast te stellen.

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Singelweg 26

Het college besluit:

 1. in te stemmen met het conceptraadsvoorstel;
 2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Singelweg 26’ ongewijzigd vast te stellen;
 3. de omgevingsvergunning met activiteit bouwen te verlenen, na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad.

Raadsvoorstel tijdelijke uitbreiding huisvesting Franciscusschool

Het college besluit:

 1. Het door het bestuur van Stichting Prisma Scholengroep te Goes ingediende verzoek om de tijdelijke uitbreiding van de huisvesting voor de Franciscusschool met 2 groepen inclusief sanitaire voorziening (162m2 BVO), alsmede de 1e inrichting onderwijsleerpakket- en hulpmiddelen van gemeente wege te bekostigen, in te willigen;
 2. In de genoemde tijdelijke uitbreiding te voorzien middels plaatsing van huurunits;3. de kosten (12 maanden huurkosten x € 1.750 = € 21.000 + plaatsingskosten ad € 35.000) als onvermijdelijke kosten te verwerken in de begroting 2021/meerjarenbegroting 2022-2024 evenals de kapitaallasten ad. € 2,668,14 van het o.l.p.4. de raad voor te stellen het benodigde krediet t.b.v. o.l.p/hulpmiddelen ad € 22.234,50 te verlenen en budget beschikbaar te stellen t.b.v. de plaatsings- en huurkosten van de units en in de dekking van de kosten te voorzien zoals opgenomen onder voorgaand beslispunt.

Raadsvoorstel Exploitatieopzet en bestemmingsplanprocedure Sportlaan

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de exploitatieopzet Sportlaan d.d. juli 2020;
 2. Deze exploitatieopzet ter vaststelling aan de raad aan te bieden;
 3. De raad voor te stellen een krediet te verlenen conform de exploitatieopzet;
 4. De financiële gegevens in de exploitatieopzet geheim te houden en deze onder geheimhouding aan de gemeenteraad aan te bieden;
 5. De raad tevens voor te stellen de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3:30 Wet ruimtelijke ordening) van toepassing te verklaren op de herziening van het bestemmingsplan en de benodigde omgevingsvergunning.

Raadsvoorstel jaarwisseling 2020-2021

Het college besluit de raad te adviseren voor de jaarwisseling 2020-2021 niet over te gaan tot een totaalverbod van consumentvuurwerk en het aantal vuurwerkvrije zones uit te laten breiden conform bijgevoegd raadsvoorstel.

Raadsvoorstel lijsten van toezeggingen aan gemeenteraad

Conform