Besluitenlijst B en W vergadering 17 maart 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 17 maart 2020. Het college heeft digitaal vergaderd.

Datum: 17 maart 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Raadsvoorstel BZK bijdrage en Biomassa

Aangehouden

Raadsvoorstel afbouw participatiefonds

Het college besluit:

 1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel met de volgende besluitpunten:
 2. Voor de huidige gebruikers de regeling conform de huidige afspraken met Woongoed en HVM door te laten lopen tot en met 2024.
 3. De bedragen conform de huidige werkwijze te laten betalen door de gemeente
 4. Vanaf 2021 de bedragen aan bewoners te betalen op jaarbasis in plaats van per maand
 5. Voor de periode 2020 t/m 2024 een bedrag te reserveren van € 39.000 uit het participatiefonds voor de uitbetaling aan deelnemers
 6. Een bedrag van € 510.788,- uit het participatiefonds over te hevelen naar de Algemene Reserve
 7. Een bedrag van € 107.081 in overleg met Woongoed in te zetten voor participatie in de vorm van de pilot sociaal wijkbeheer
 8. Met Woongoed en de HVM is de afspraak gemaakt dat Woongoed vanaf 1 januari 2019 niet meer bij hoeft te dragen aan de maandelijkse vergoedingen aan de gebruikers van de regeling

Raadsvoorstel instandhoudingsbijdragen Intervence 2019 en 2020

Het college besluit:

De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om in te stemmen met extra instandhoudingsbijdragen Intervence voor 2019 en 2020 en de kosten voor 2019 ad € 25.296 op te nemen in de gemeentelijke jaarrekening 2019 en de kosten voor 2020 ad € 96.701 ten laste te brengen van het budget Jeugdzorg.

Raadsvoorstel Herziene exploitatieopzet Essenvelt

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de herziene exploitatieopzet Essenvelt d.d. maart 2020;
 2. Daarmee tevens te kiezen voor het klimaatbestendig maken van de wijk;
 3. Deze exploitatieopzet ter vaststelling aan de raad aan te bieden;
 4. De raad voor te stellen het krediet aan te passen conform de herziene exploitatieopzet;
 5. De financiële gegevens in de exploitatieopzet geheim te houden en deze onder geheimhouding aan de gemeenteraad aan te bieden.

Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0)

Het college besluit in te stemmen met de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) en deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Memo actieve informatie plan van aanpak evaluatie participatiebeleid 17 maart

Het conceptbesluit is om:

 1. In te stemmen met het plan van aanpak voor de evaluatie van de participatietrajecten.
 2. In te stemmen met de inhuur van Berenschot voor de begeleiding van de evaluatie.
 3. Vooralsnog opdracht te geven voor de eerste fase van het evaluatietraject en de kosten ad € 20.000 te dekken uit het restant budget Participeren, doen en leren!
 4. De raad hierover te informeren met bijgaande memo.

Memo actieve informatie goedkeuring directie PZEM Sloecentrale

 1. Vaststellen Toetsingskader Sloecentrale;
 2. Vaststellen Reglement AHC
 3. Verlenen voorwaardelijke goedkeuring aan de directie van PZEM NV voor de aan- of verkoop van de Sloecentrale
 4. Bijgaande memo in het kader van de actieve informatieplicht naar de gemeenteraad te sturen

Memo actieve informatie adviesnota over resultaten participatietraject Waterpark Veerse Meer

 1. Kennis te nemen van de uitgebrachte adviezen en deze adviezen uitdrukkelijk en expliciet te betrekken bij verdere voorstellen en besluitvorming over Waterpark Veerse Meer enerzijds en verkeer in het zuidelijk Veerse Meer gebied anderzijds
 2. De gemeenteraad te informeren over deze adviezen met bijgaande memo

Vragen Artikel 41 RVO vd PvdA met betrekking tot regels en effecten Airbnb

Besluiten conform bijgevoegd concept antwoordbrief

Adviesnota bw overeenkomst camping Kruitmolen

Besluit: in te stemmen met de overeenkomst en deze te ondertekenen

Nota BW participatietool 17 maart 2020

Besluit:

 1. In te stemmen met het plan om de participatietool van CitizenLab de komende drie jaar organisatiebreed in te zetten voor diverse participatietrajecten;
 2. De geraamde kosten voor 3 jaar (max. 20.000 euro per jaar / max. 60.000 euro in totaal) voor 50% te bekostigen uit budget Programma Omgevingswet (10.000 euro per jaar / 30.000 euro totaal) en voor 50% uit de algemene kosten grondbedrijf (10.000 euro per jaar / 30.000 euro totaal);
 3. Op zeer korte termijn te starten met inrichting van participatietool ter ondersteuning van het participatietraject van de Omgevingsvisie.

Concept agenda gemeenteraad

Met aanpassingen conform