Besluitenlijst B en W vergadering 16 juni 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 16 juni 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Steunbetuiging gemeente Krimpenerwaard inzetten op Sociaal Domein en Algemene uitkering

Het college besluit:

De steunbetuiging te onderschrijven en de initiatiefnemer (gemeente Krimpenerwaard) hiervan op de hoogte te stellen.

Precario warenmarkt en evenementen definitief

Aangehouden

Reglement op de Burgerlijke Stand Middelburg 2020

Het Reglement op de Burgerlijke Stand 2020, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020, vast te stellen.

Reserveren parkeervakken voor elektrische deelauto’s DMZ op diverse locaties in Middelburg

Het college besluit:

op de volgende locaties parkeerplaatsen te bestemmen voor elektrische deelauto’s van Duurzame Mobiliteit Zeeland:

 • Achter het Hofplein: twee parkeerplaatsen aan de oostzijde halverwege het gedeelte dat aansluit op de Wagenaarstraat;
 • Armeniaans Schuitvlot: aan de zuidwestzijde de eerst twee parkeerplaatsen vanaf de aansluiting met de Seisdam en Achter de Houttuinen;
 • Damplein: twee parkeerplaatsen naast de bestaande e-laadplaatsen op het parkeerterrein;
 • Kousteensedijk, parkeerterrein westzijde Zeeuwse Bibliotheek: de eerste twee parkeerplaatsen aan de westzijde van het parkeerterrein;
 • Oude Veerseweg, als onderdeel van het nog te realiseren laadplein: de eerste twee parkeerplaatsen naast de ingang van het parkeerterrein;
 • Segeerssingel, parkeerterrein achter NS-station: vier parkeerplaatsen aan de westzijde van het parkeerterrein;
 • het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.


Jaarrekening 2019 Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV (SZV)

Het college besluit:

Een positieve zienswijze ten aanzien van de jaarrekening 2019 SZV in te dienen bij de directie SZV.

Memo actieve informatie Erfpacht Middelburgse Atelierstichting (MAS)

De bijgevoegde memo te verzenden aan de raad, ter bespreking in de commissie Ruimte

Memo actieve informatie Meicirculaire 2020 algemene uitkering

 1. De gemeenteraad via bijgaande Memo Actieve informatie te informeren over de uitkomsten van de meicirculaire 2020 Gemeentefonds;
 2. Het positieve resultaat 2020 te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2020;
 3. De resultaten voor de jaren 2021 t/m 2024 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2021/meerjarenbegroting 2022-2024.

Memo actieve informatie beleidsregels voor het vergunningsvrij aanleggen van geveltuinen, plantenbakken/potten

 1. Beleidsregels inhoudende nadere regels voor het vergunningsvrij aanleggen van geveltuinen, plantenbakken en plantenpotten in de gemeente Middelburg vast te stellen.
 2. Bijgesloten actieve informatie memo te verzenden aan de gemeenteraad en hiermee de motie geveltuintjes van 13/14 november 2019 te hebben afgedaan.

Wethouder Simons heeft tegen dit besluit gestemd.

Beantwoording schriftelijke vragen PVDA over ondergrondse papiercontainers

De door de fractie van de PVDA gestelde vragen ex. art. 41 RvO gemeenteraad over ondergrondse papiercontainers te beantwoorden volgens bijgesloten conceptbrief.

Overdragen en beeindigen recht van erfpacht Langstraat 47 en 49 te Arnemuiden

Aangehouden

Videobellen

Het college besluit:

 1. Toe te staan dat de organisatie gebruik maakt van Zoom voor videobellen met grotere groepen (4+ personen), met uitzondering van TIM en RBL.
 2. Opdracht te geven om in samenwerking met I&A een structurele tool voor videobellen te ontwikkelen.
 3.  Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Uitvoering actieplan sociaal domein

Het college besluit:

 1. Binnen het actieplan sociaal domein 10 begrenzingsmaatregelen vast te stellen zoals beschreven bij de alinea “effect” op blz 2.
 2. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk eind september, voormaatregel 1, 2, 4 en 5 een apart collegebesluit voor te leggen;
 3. Zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan maatregel 3 en 6 tot en met 10;
 4. Deze 10 begrenzingsmaatregelen te zien als onderdeel van het totale actieplan sociaal domein;
 5. Via de kwartaalrapportage te monitoren of de beoogde financiële effecten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.
 6. De raad te informeren middels een memo actieve informatie

Raadsvoorstel jaarstukken 2019

 1. De raad het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 ter vaststelling aan te bieden.
 2. De raad voorstellen het rekeningresultaat vast te stellen op een voorlopig positief resultaat van € 186.385 voor bestemming.
 3. De raad voor te stellen om een bestemmingsreserve Klimaatgelden in te stellen en de beschikbaar gestelde bedragen in 2019 van het Rijk € 651.025 toe te voegen.
 4. De raad voor te stellen om de uit 2018 beschikbare middelen van € 3.299.600 voor de proeftuin aardgasvrij Dauwendaele toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve Klimaatgelden en te onttrekken uit de reserve transitoria.
 5. De raad voor te stellen om het negatieve resultaat 2019 na bestemming van € 651.025 voor de klimaatgelden, ad. € 464.640 te dekken uit de algemene reserve.
 6. Sociaal jaarverslag 2019 vaststellen en ter kennisgeving aan de raad aanbieden.
 7. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Memo actieve informatie motie sociaal warenhuis

Memo aan de raad versturen