Besluitenlijst B en W vergadering 15 september 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2020

Datum: 15 september 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Aanwezigen: Harald Bergmann, Carla Doorn, Chris Dekker, Chris Simons, Johan Aalberts, Aart van den Brink

Parkeerschijfzone Leliestraat

Het college besluit:

 • in de Leliestraat een parkeerschijfzone in te stellen van maandag tot en met zaterdag, dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur, met een maximumparkeerduur van twee uur;
 • de bewoners en bedrijven op de adressen Leliestraat 1–45 en 2–50 per adres en tegen betaling van leges in aanmerking te laten komen voor maximaal twee ontheffingen om zonder parkeerschijf en zonder tijdsduurbeperking te mogen parkeren;
 • het vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

Waterbodemkwaliteitskaart beheersgebied Waterschap Scheldestromen 2020

Het college besluit:

De Waterbodemkwaliteitskaart beheergebied Waterschap Scheldestromen 2020 accepteren als bewijsmiddel. De waterbodem kwaliteitskaart is opgesteld en reeds vastgesteld door Waterschap Scheldestromen.

Bouwrijp maken nieuwbouwwijk Essenvelt

Het college besluit:

 1. De opdracht voor het “Bouwrijp maken nieuwbouwwijk Essenvelt” te verstrekken aan Aannemingsbedrijf Reimerswaal;
 2. Het hoofd van de afdeling Leefomgeving mandaat te verlenen voor het nemen van alle verdere besluiten in het kader van de aanbestedingsprocedure Bouwrijp maken nieuwe Woonwijk Essenvelt.

Brief vanuit de VZG aan VNG over financiën bodem na 2020

Het college besluit:

 1. De insteek vanuit de Zeeuwse overheden voor de onderhandelingen betreffende bodembeheer Omgevingswet meegeven aan de VNG.
 2. Mw. mr. M.M.D. Vermue-Vermue mandateren om deze brief namens de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten te ondertekenen.

Raadsvoorstel RUD Zeeland: aanbieding evaluatie PxQ voor zienswijze

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om als zienswijze in te dienen:

 1. De adviezen van Berenschot PxQ (bijlage 1) ter kennisname aan te nemen;
 2. In te stemmen om vanaf 01 januari 2021 te starten met het afrekenen op uren per deelnemer en de financieringssystematiek blijven verfijnen en meer ervaringscijfers opbouwen. Aanvullend hierop de opmerking te maken dat duidelijk – en geborgd - moet zijn wanneer met de invoering van het afrekenen per product zal worden gestart;
 3. Niet in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021.

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan 'Veersepoort 5 Middelburg'

Het college besluit:

 1. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en het bijbehorende zienswijzenrapport ontwerpbestemmingsplan ‘Veersepoort 5 Middelburg’;
 2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Veersepoort 5 Middelburg’ ongewijzigd vast te stellen.

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Volkstuinen Kweeklust

Het college besluit:

de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Volkstuinen Kweeklust Complex Zuid 1’ ongewijzigd vast te stellen.

Raadsvoorstel zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 VRZ

Het college besluit:

 1. De raad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de 2e begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).
 2. De aan de raad voorgestelde positieve zienswijze alvast meedelen aan het bestuur van de VRZ in verband met het feit dat de gemeenteraad pas op 15 oktober 2020 in de avond vergadert en het Algemeen Bestuur van de VRZ eerder op die dag.

Memo actieve informatie Eindrapportage project De Vitale Revolutie Dauwendaele

Het college besluit:

 • De eindrapportage project De Vitale Revolutie Dauwendaele (zie bijlage) vast te stellen
 • De komende jaren de doorontwikkeling van de ingezette interventies blijven monitoren
 • De eindrapportage ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad
 • In een memo aan de raad (zie bijlage) uitstel te vragen voor het in 2017 toegezegde advies over opschaling van de ‘methode DVRD’ naar andere wijken, maar ‘low profile’ al wel in te zetten op aandacht voor en versterking van vitaliteit in heel Middelburg.

Aanpassing beleidsnotitie Groen- en reststroken

aangehouden

Handhaving noodverordening Sportpark Veerse Poort

Het college besluit:

 1. Aan de voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland voor te stellen om hem een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom kenbaar te laten maken wegens het laten ontstaan van een samenkomst, zonder dat betrokkene ervoor zorgde dat de aanwezigen aan wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen daarvan gebruik maakten.
 2. Betrokkene en een andere partij in de directe omgeving uitdrukkelijk te waarschuwen vanwege ontvangen signalen over geluidsoverlast en mogelijke verstrekking van alcoholhoudende drank na ‘schenktijd’.
 3. Gemeentelijke BOA’s (en politie) ter plaatse frequent te laten controleren en strafrechtelijk te laten sanctioneren bij overtredingen.

Raadsvoorstellen begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 Zeeuwse Muziekschool

Het college besluit:

 • in te stemmen met de gewijzigde begroting 2020 van de Zeeuwse Muziekschool.
 • In te stemmen met de programmabegroting 2021 van de Zeeuwse Muziekschool.
 • Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024 van de Zeeuwse Muziekschool.
 • De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de gewijzigde begroting 2020, de programmabegroting 2021 en het indienen van een zienswijze inhoudende: "De ZMS dient inzichtelijk te maken hoe de investeringen voor de toekomst zorgen voor een sterke en toekomstbestendige ZMS zonder een noodzakelijke aanvullende gemeentelijke bijdrage op het moment dat de gelden zijn besteed.
 • In te stemmen met bijgaande raadsvoorstellen voor de begrotingswijziging 2020 ZMS en voor de programmabegroting 2021 ZMS.

Evenementen en Terrassen in openbare ruimte 1,5 meter verlenging

Het college besluit:

 1. Horecaondernemers in de gelegenheid stellen om hun tijdelijke uitbreiding van de terrassen na 1 oktober met één maand te verlengen tot 1 november 2020.
 2. Alle overige voorwaarden die aan de vergunningen voor de tijdelijke terrassen zijn verbonden, bij verlenging ook van toepassing laten zijn op dezelfde wijze. 
 3. Na 1 oktober 2020 maatwerk toe te passen voor kleine evenementen in de binnenstad, vooralsnog tot 1 februari 2021. Hierbij gebruik makend van het regionale toetsingskader evenementen en landelijk toetsingskader evenementen.
 4. Terughoudend omgaan met manifestaties op de Markt en dit per geval bekijken tot 1 februari 2021.
 5. Middelburg Winterstad, althans de ijsbaan met omliggende kramen en tijdelijke blokhutten en tenten wel toestaan, incidenteel voor een langere periode dan zes weken, mits aan alle corona-maatregelen en voorwaarden kan worden voldaan, zoals de zogenaamde ‘winter-regels’ zoals die gelden voor voor o.a. verwarmde en overdekte terrassen en de nog vast te stellen richtlijnen van het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio Zeeland. Ook de oliebollenkramen op Plein 1940 en op de Markt kan een plaats geboden worden.
 6. Een nader advies uitbrengen over de precario voor de terrassen tijdens Middelburg Winterstad van 1 januari tot en met 28 februari 2021. Voor de Winterstad-terrassen in 2020 het huidige vastgestelde tarief van 50% toepassen.
 7. De raad middels een memo actieve informatie informeren.