Besluitenlijst B en W vergadering 14 juli 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 juli 2020.

Datum: 14 juli 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: C. Dekker, C. Doorn en C. Simons, W. van Kooten (loco-secretaris)
Afwezig: J. Aalberts, H. Bergmann en A. van den Brink

Verlengen jongerenwerker Buitenruststraat

Het college besluit:

 1. een subsidie ad € 16.210 aan Welzijn Middelburg te verlenen voor de voortzetting van een sociaal jongerenwerker t/m 31 december 2020.
 2. Dekking kan worden gevonden in het budget ‘huisvesting en integratie vergunninghouders in Middelburg’.

Vaststellen projectplan Vaart in Veiligheid

Het college besluit projectplan ‘Vaart in Veiligheid’ vast te stellen.

Coronacrisis aanwijzen als hotspot voor archivering

Het college besluit coronacrisis aanwijzen als hotspot

Samenwerking met Waterschap Scheldestromen bijdrage kosten opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten (OO) via "bommenregeling"

Het college besluit een overeenkomst aan te gaan met Waterschap Scheldestromen met als doel het door de gemeente Middelburg bij het ministerie van BZK aanvragen van een bijdrage in de kosten voor de opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten (OO).

Bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning voor plaatsen schutting / omheining op perceel Herengracht 120

Het college besluit conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften de 10 bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Memo actieve informatie onderzoek naar de positionering inkoopteam en inkoopstrategie Wmo

Het college besluit:

 1. De uitvoering van inkooptrajecten, monitoring en contractmanagement voor de Wmo met de gemeente Vlissingen voort te zetten in het inkoopteam voor de Wmo;
 2. In te stemmen met het overstappen van een open model voor Wmo met een ongelimiteerd aantal aanbieders voor alle typen aanbod naar een model waarin voor elk type zorg een voldoende gedifferentieerd aanbod beschikbaar is;In te stemmen met het fasegewijs ontwikkelen van passende bekostigingsmodellen per segment van inspanningsbekostiging (P x Q) naar trajectbekostiging en resultaatbekostiging waar dat nuttig en noodzakelijk is;
 3. De voorgenomen besluiten onder 2 en 3 ter consultatie voor te leggen aan de Wmo-zorgaanbieders;
 4. De memo actieve informatie te accorderen en toe te zenden aan de gemeenteraad.

Memo actieve informatie ontwikkelingen in het GI-landschap in relatie tot GI Intervence

Tekstuele aanpassingen in overleg met de loco-secretaris W. van Kooten

Memo actieve informatie procedure en hogere grenswaarde Hoge Stelle 41

Het college besluit:

 1. Met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3 Wabo, medewerking te verlenen aan de bouw van een woning op adres Hoge Stelle 41 te Nieuw- en Sint Joosland;
 2. Dat voor de gewenste ontwikkeling géén nieuwe verklaring van geen bedenkingen benodigd is op grond van het bepaalde in artikel 6.5 lid 3, Besluit Omgevingsrecht en bijgevoegd raadsbesluit d.d. 27 september 2010;
 3. Hiervan de gemeenteraad schriftelijk te informeren via bijgaande Memo actieve informatie.omtrent de hogere grenswaarde:
 4. Voor de te realiseren woning een hogere grenswaarde vast te stellen van maximaal 53 dB op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder, onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de geluidseisen uit het Bouwbesluit;
 5. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning te publiceren.

Memo actieve informatie jaarstukken 2019 Orionis Walcheren

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken en de resultaatbestemming 2019 van Orionis Walcheren.
 2. De jaarstukken 2019 van Orionis Walcheren met bijgevoegde memo actieve informatie ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
 3. Aan het algemeen bestuur van Orionis Walcheren aan te geven in te stemmen met de resultaatbestemming en het gehele resultaat ad. € 706.656 uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

Proces Financieel herstelplan 2020 - 2024

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het proces voor het opstellen van een Financieel herstelplan 2020 - 2024.
 2. De Ondernemingsraad hierover te informeren (via de WOR-bestuurder).