Besluitenlijst B en W vergadering 14 april 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 april 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 14 april 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Publicatie over de geschiedenis van de wijnhandel in Zeeland en Middelburg

Het college besluit de stichting Smaek van Zeeland ten laste van het Cultuur Historisch Fonds op de begroting van het Zeeuws Archief een eenmalige subsidie van € 1.500,-- te verlenen voor de uitgave van een publicatie over de wijnhandel in Zeeland en Middelburg in het bijzonder.

Jaarlijkse indexering eigen bijdrage leerlingenvervoer

Het college besluit de eigen bijdrage voor het schooljaar 2020-2021 voor ouders uit Middelburg wiens kinderen worden vervoerd naar speciaal basisonderwijs (SBO) Het Springtij te Vlissingen, SBO Het Springtij te Middelburg, Petrus Immens school te Middelburg, SBO Samuel te Kapelle en SBO De Tweern te Goes, vast te stellen zoals beschreven in deze nota.

Uitwerkingsplan Mortiere fase 9B, 9C en 9D

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen met betrekking tot de uitspraak van de Raad van State over Uitwerkingsplan Mortiere fase 9B en 9C.
 2. Kennis te nemen van het verzoek om voor het Uitwerkingsplan Mortiere 9D schriftelijk uitspraak te doen.
 3. Kennis te nemen van de uitspraak in de civielrechtelijke procedure.

Project Start Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de MER fase 1 voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha;
 2. instemmen met een gezamenlijke reactie vanuit de belanghebbende gemeenten en de provincie Zeeland.

Uitstel ingangsdatum huurovereenkomst St. Lentekind

Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het uitstellen van de ingangsdatum huurovereenkomst;
 2. in te stemmen met de bruikleenovereenkomst van 31 maart t/m 12 juni 2020.

Memo actieve informatie te verwachten kosten digitalisering omgevingswet

De memo wordt tekstueel aangepast in overleg met wethouder Chris Simons

Raadsvoorstel Herziene exploitatieopzet Trekdijk 2020-03

Het college besluit:

 1. De exploitatieopzet Trekdijk opnieuw ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen;
 2. De raad opnieuw voor te stellen een krediet te verlenen conform de exploitatieopzet;
 3. De financiële gegevens in de exploitatieopzet geheim te houden en deze onder geheimhouding aan de gemeenteraad aan te bieden.

Raadsvoorstel Financiële verordening gemeente Middelburg 2020

 1.  In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en concept Financiële Verordening Gemeente Middelburg 2020 en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.
 2. raadsvoorstel wordt tekstueel aangepast in overleg met de gemeente secretaris

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2021 O.L.A.Z.

De gemeenteraad voor te stellen

 1. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (GR O.L.A.Z) te adviseren in te stemmen met de jaarrekening 2019 O.L.A.Z. en het positieve saldo voor de gemeente Middelburg over 2019 ad € 37.535,00 toe te voegen aan de voorziening Afvalstoffenheffing.
 2. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (GR O.L.A.Z) te adviseren in te stemmen met de 1e t/m 4e begrotingswijziging 2020 O.L.A.Z.
 3. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (GR O.L.A.Z) te adviseren in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van O.L.A.Z. en het bestuur van O.L.A.Z.

Nader invulling belastingmaatregelen

Het college besluit in te stemmen met het stopzetten van de invorderingen van de belastingen van oude jaren tot 2019 tot in ieder geval 30 juni 2020.

Toepassen hardheidsclausule subsidies 2018

Het college besluit op grond van artikel 64 van de algemene subsidieverordening gemeente Middelburg in te stemmen met de geconstateerde onvolkomenheden tav de accountantsverklaringen bij de subsidieverantwoording 2018,van:

 • Centrum Beeldende Kunst Zeeland
 • Dierenasiel Walcheren
 • Emergis Indigo
 • Resto van Harte
 • RPCZ schoolbegeleiding
 • Stichting Media Walcheren (in de controleverklaring wordt niet verwezen naar de gemeentelijke subsidieverordening);

En van:

 • Vogel en zoogdierenopvang De Mikke
 • Vrije Peuterspeelzaal Madelief
 • Schouwburg Middelburg BV (de controleverklaring van de accountant ontbreekt)

Concept Lijst van Toezeggingen 4-2020

Akkoord

Aanwijzing evenemententerrein City of Dance voor periode van vijf jaar

Het college besluit:

 1. Aanwijzen evenemententerrein City of Dance voor een periode van vijf jaar
 2. Bijgevoegde bruikleenovereenkomst wijzigen en opnieuw afsluiten met de organisator en met de pachter van een deel van het betreffende perceel
 3. Het baggerdepot te realiseren op de locatie zoals op de tekening weergegeven

Memo actieve informatie vertraging politiek-bestuurlijke projecten

Memo wordt tekstueel aangepast in overleg met de gemeentesecretaris