Besluitenlijst B en W vergadering 13 oktober 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020.

Aanwezigen: Harald Bergmann, Carla Doorn, Chris Dekker, Chris Simons, Johan Aalberts, Aart van den Brink

Klacht huishoudelijke hulp

Het college besluit

overeenkomstig het advies van de klachtencommissie de klacht niet gegrond te verklaren.

Antwoord brief verkeersproblemen Londensekaai en Rouaansekaai

Het college besluit

in te stemmen met de beantwoording van de bewonersvragen over de verkeersproblemen Londensekaai en Rouaansekaai.

Verplichte sluitingsdagen 2021

Het college besluit

voor 2021 als verplichte sluitingsdagen vast te stellen:

 1. maandag 26 april 2021 (maandag voor Koningsdag) en vrijdag 14 mei 2021 (vrijdag na Hemelvaartsdag)
 2. Dit besluit ter instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Naamgeving én nummering Eendrachtsweg

Aangehouden

Verzoek tot opgraven en herbegraven

Het college besluit

 • aan mevrouw M. van Mourik en de heer T.S. Blauw vergunning te verlenen, als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging, tot het opgraven en herbegraven van hun zoontje, Daantje Blauw. Daantje wordt herbegraven in een familiegraf in Rheden. De twee kinderen die boven het graf van Daantje liggen, kortstondig bovengronds halen om Daantje te kunnen opgraven, waarna wij hen meteen weer in het graf terugleggen.
 • In te stemmen met een officiële publicatie in het gemeenteblad van Middelburg.

 

Verzoek tot herziening klacht

Het college besluit

het verzoek tot herziening van de klacht niet in behandeling te nemen en de klacht middels voorgestelde conceptbrief af te handelen.

Memo actieve informatie over rapportage RvT Schouwburg 2019

Het college besluit

de rapportage 2019 van de RvT Schouwburg Middelburg met memo actieve informatie aan de Gemeenteraad ter beschikking te stellen.

Memo actieve informatie evaluatie demonstratie Black Lives Matters/ antiracisme demonstratie

Het college besluit

het geanonimiseerde verslag van de evaluatie met de organisatie van de demonstratie Black Lives Matters in Middelburg van 8 juni 2020 met bijbehorende memo Evaluatie demonstratie Black Lives Matters conform toezegging van de burgemeester naar de gemeenteraad te sturen.

Memo actieve informatie Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) 2021

Het college besluit

de raad met een memo actieve informatie te informeren over de keuzes die gemaakt zijn voor de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) 2021.

Memo actieve informatie digitaal huishoudboekje

Het college besluit

in te stemmen met memo actieve informatie digitaal huishoudboekje en de raad via deze memo te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de motie Utrechtse aanpak digitaal huishoudboekje.

Memo actieve informatie bodemkwaliteitskaart PFAS

Het college besluit

de Bodemkwaliteitskaart PFAS Walcheren inclusief toepassingsnormen vast te stellen. De gemeenteraad op grond van actieve informatieplicht te informeren middels memo actieve informatie Bodemkwaliteitskaart PFAS

Memo actieve informatie ontwikkelplan boa's

Het college besluit

 1. Instemmen met de professionalisering van het cluster van de boa’s.
 2. De budgettaire ruimte voor de inhuur parkeercontrole (3,5 fte), omzetten in vaste formatie.
 3. De functie van parkeercontroleur te wijzigen naar integraal junior-boa en de formatie uit te breiden van 4 naar 6 fte.
 4. Hiervan 2 fte in te vullen met huidige medewerkers en 4 fte aan vacatureruimte open te stellen.
 5. De functie van toezichthouder openbare ruimte te wijzigen naar integraal medior-boa en de formatie uit te breiden van 4 naar 6 fte.
 6. Hiervan 2,6 fte in te vullen met huidige medewerkers en 3,4 fte aan vacatureruimte open te stellen.
 7. Dit besluit ter advisering voor te leggen aan de Ondernemingsraad.
 8. De raad informeren over de voortgang middels memo actieve informatie ontwikkelplan boa's.

Memo actieve informatie stavaza Rapport Quick Scan Adlasz

Het college besluit

memo actieve informatie stavaza Rapport Quick Scan Adlasz tekstueel aanpassen in overleg met wethouder C. Simons.

Memo actieve informatie Beleid duurzame energie opwekking en Zonne-energie

Het college besluit

De gemeenteraad door middel van een memo actieve informatie op de hoogte brengen van het beleidsvoornemen met betrekking wind- en zonne-energie.

Raadsvoorstel exploitatieopzet en procedure verkoop Punt Arnestein

Het college besluit

 1. In te stemmen met de exploitatieopzet Punt Arnestein d.d. september 2020;
 2. Deze exploitatieopzet ter vaststelling aan de raad aan te bieden;
 3. De raad voor te stellen een krediet te verlenen conform de exploitatieopzet;
 4. De financiële gegevens in de exploitatieopzet geheim te houden en deze onder geheimhouding aan de gemeenteraad aan te bieden;
 5. De raad tevens voor te stellen om in afwijking van het gestelde in de Nota grondbeleid de beschikbaar komende kavel op de locatie van het voormalige Utropia bij inschrijving te verkopen.

Raadsvoorstel programmabegroting 2021

Het college besluit

 • De raad de programmabegroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 ter vaststelling aan te bieden
 • De raad voor te stellen de kredieten te verlenen voor de vervangingsinvesteringen 2021
 • Het overzicht uitvoeringsinformatie 2021 inclusief het overzicht Specifieke uitkering Sport (SPUK) vast te stellen.

Antwoordbrief aan SCW naar aanleiding van memo armoedebeleid Middelburg

Het college besluit

De ingekomen brief van de Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) te beantwoorden overeenkomstig voorgestelde brief. Een kopie van de antwoordbrief ter informatie aan de gemeenteraad beschikbaar te stellen.

Realisatiebudget Actieplan Sociaal Domein

Het college besluit

 1. € 400.000 uit het realisatiebudget actieplan Sociaal Domein beschikbaar te stellen voor:Fte kwaliteitsmedewerker Samenleving; Fte juridisch adviseur Extra fte TIM ten behoeve van de evaluaties (voorstel volgt); ICT (voorstel volgt)
 2. de raad middels de 3e kwartaalrapportage hierover te informeren

Aanpassing beleidsnotitie groen- en reststroken

Het college besluit

 1. In overleg met de gemeentelijke taxateurs hanteren van een vaste WOZ-waarde voor groen- en reststroken voor heel Middelburg van € 240 per m2 in plaats van een gedifferentieerd tarief naar wijk of kern;
 2. Verkoopprijs groen- en reststroken ongewijzigd vast te stellen op 50% van die WOZ-waarde;
 3. Met taxateurs is overlegd over het toepassen van een staffel in prijzen voor percelen tot een maximum van 100 m2. Uit de proefberekeningen is geconstateerd dat de groen- en reststroken vaak in de 50% staffelzone vallen. Hierdoor is feitelijk de verkoopprijs van de groen- of reststroken 25% van de oorspronkelijke WOZ-waarde. Voorgesteld wordt als tijdelijke regeling gedurende een jaar de thans verhuurde groen- enreststroken te verkopen aan de huurders met toepassing van deze staffel;
 4. Indien bestaande huurovereenkomsten niet worden omgezet in koop worden deze huurovereenkomsten gefaseerd over een periode van 5 jaar verhoogd naar een huurprijs van 5% van de WOZ-waarde. Door tussentijdse geleidelijke verhoging van huurprijzen wordt de prikkel tot koop verhoogd;
 5. In geval van voortzetting huur na verkoop van een woning de huurprijs te verhogen tot 5% van de WOZ-waarde;
 6. Het beleid groen- en reststroken te beperken tot kleinere percelen, maximaal 100 m2. Prijzen voor grotere percelen worden via taxatie vastgesteld;
 7. Aanpassen relatief lage huren van semi-maatschappelijke organisaties (sport, speeltuinverenigingen, kerken enz), waardoor nu indirecte subsidiëring door het Grondbedrijf plaatsvindt, wordt betrokken bij de herijking van het gemeentelijk subsidiebeleid;
 8. Hardheidsclausule voor toepassing maatwerk.

Conceptagenda Gemeenteraad_11-11-2020

Voor kennisgeving aangenomen
Toevoegen aan conceptagenda: Raadsvoorstel herijking subsidiebeleidskader.

Beantwoording schriftelijke vragen Brietwoningen LPM

Niet bepaald

Tot beantwoording van de op 16-09-2020 door LPM ingediende schriftelijke vragen aan het college ex. artikel 41 RvO.

Raadsvoorstel herijking subsidiebeleidskader

Het college besluit

in te stemmen met het subsidiebeleidskader (inclusief de aanvullingen n.a.v. het financiële herstelplan).