Besluitenlijst B en W vergadering 12 mei 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 12 mei 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Financiële schade Middelburg als gevolg van besluitvorming over marinierskazerne

Het college besluit:

bijgaande brief over financiële gevolgen als gevolg van besluitvorming over de marinierskazerne te sturen aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland  afschrift van de brief aan de raad toesturen (ingekomen stuk)

Memo actieve informatie procedure en overslaan inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Volkstuinen Kweeklust Complex Zuid 1’

Het college besluit:

  1. het voornemen om het bestemmingsplan ‘Volkstuinen Kweeklust complex Zuid 1’ voor te bereiden;
  2. de inspraakprocedure niet toe te passen en over te gaan tot het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan;
  3. de gemeenteraad hiervan te informeren via bijgaande Memo Actieve Informatie;
  4. het voornemen te publiceren in de Faam.

Verzoek proeflokaal brouwerij Kees Bodenplein 1

aangehouden

Parkeren Rotterdamsekaai (Hof van Oost-Indië)

college besluit optie 2; Voor de ontwikkeling van veertien woningen aan de Rotterdamsekaai geen nieuwe parkeerplaatsen te realiseren, op basis van het uitgangspunt dat de parkeerbehoefte van zeven plaatsen wordt ingevuld binnen de beschikbare parkeerplaatsen in de directe omgeving.

Proces voorstel 1,5 m samenleving

Het college besluit:

  1. tot het instellen van een regiegroep Corona onder voorzitterschap van wethouder Simons;
  2. dat de regiegroep naast vertegenwoordigers vanuit de gemeentelijke organisatie ook zal bestaan uit nog nader aan te wijzen vertegenwoordigers vanuit de Middelburgse ondernemers, horeca, wijkteams;
  3. de regiegroep te belasten met de coördinatie en advisering terzake van de versoepeling van de Corona maatregelen op het gebied van de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte;
  4. dat de regiegroep het college alsmede de gemeenteraad regelmatig informeert en waar mogelijk of wenselijk betrekt.