Besluitenlijst B en W vergadering 11 februari 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020.

Datum: 11 februari 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Carla Doorn (loco-burgmeester)
Aanwezigen: J.J. Aalberts, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker en C. Simons
Afwezigen: H.M. Bergmann

Rondvraag

Er volgt een memo actieve informatie naar de raad met een toelichting op het proces van de exploitatieopzet voor de Trekdijk.
Portefeuillehouder Carla Doorn, afdeling leefomgeving

Afsprakenlijst collegeleden

Lijst geactualiseerd

Besluitenlijst

Conform besloten

Parafenbesluiten

Aanvraag omgevingsvergunning voor vervangen glas in voor-en achtergevel pand Herengracht 96 in kader DUMO

Vooruitlopend op de nog vast te stellen aanpassing van het welstandsbeleid m.b.t. ’duurzaamheid in monumenten’, af te wijken van het advies van het WARK en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Zelfevaluatie PNIK 2019, aanvulling

De burgemeester:

 1. Stelt het uittreksel Reisdocumenten (Verantwoordingsrapportage ENSIA) 2019 vast.

Zelfevaluatie BRP 2019, aanvulling

Het college:

 1. Stelt het uittreksel BRP (Verantwoordingsrapportage ENSIA) 2019 vast.

Bespreekstukken

Memo actieve informatie Aanvraag vergoeding extra aanpak zwerfafval 2020

 1. De vergoeding voor extra aanpak zwerfafval in 2020 aan te vragen met de volgende verdeling:
  1. € 5.000 voor het verplicht meten en rapporteren van de beeldkwaliteit zwerfafval;
  2. € 8.500,00 voor het extra en zichtbaar inzetten van Orionis om vuurwerkafval en kerstbomen begin 2020 op te ruimen;
  3. € 6.500 voor het extra en zichtbaar inzetten van Orionis om zwerfafval op te ruimen op hotspots;
  4. € 6.850 voor het initiatief van de VOM / Service Centrum Zusterplein om op zaterdagmiddag de binnenstad te ontdoen van zwerfafval;
  5. € 6.000,00 om herkenbare afvalbakken voor de inzameling van plastic en metalen verpakkingen, drank- en zuivelpakken te plaatsen onder andere in de hal van het gemeentekantoor en de raadzaal;
  6. € 3.650,00 om de inzameling van vuurwerkafval en kerstbomen door kinderen tot en met 15 jaar woensdagmiddag 6 januari 2021 te faciliteren en te belonen met € 0,50 per kerstboom en € 1,00 voor een volle zak vuurwerkafval;
  7. € 9.500 voor de jaarlijkse deelname aan Schoon Zeeland (educatie Terra Maris);
  8. € 10.000,00 voor een extra educatie op scholen in het kader van afvalscheiding;
 2. Scholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen toe te staan plastic en metalen verpakkingen, drank- en zuivelpakken (PMD) gescheiden in te zamelen in (ondergrondse) verzamelcontainers.
 3. Het restant van 2019 à € 15.000,00 in te zetten om scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen met een eigen gebouw te kunnen belonen voor het schoonhouden van hun omgeving en afvalbakken te schenken voor de inzameling van plastic en metalen verpakkingen, drank- en zuivelpakken.
 4. Bijgesloten memo actieve informatie aan de gemeenteraad te verzenden.

Memo actieve informatie Beleid zonne-energie

Het college besluit:
In afwachting van het besluit van de gemeenteraad over de RES (Regionale Energie Strategie) voorlopig in te zetten op zonne-energie op daken. De commissie Ruimte via de actieve informatie door middel van bijgevoegde memo hierover te informeren.

Memo actieve informatie m.b.t. ontwikkelingen rondom implementatie Wvggz

 1. Bijgevoegde memo actieve informatie m.b.t. ontwikkelingen rondom de implementatie van de Wet verplichte ggz aan te bieden aan de gemeenteraad.

Memo actieve informatie Verminderen vuurwerk(overlast) Middelburg - evaluatie commissie AB 07-04-2020

De raad te informeren dat het aanbieden van de evaluatie van het initiatiefvoorstel ‘Verminderen vuurwerk(overlast) niet zal gebeuren voor de commissie AB van 18 februari 2020 maar voor de commissie AB van 7 april 2020, dit overeenkomstig het bijgevoegde ‘memo - actieve informatie’.

Voortzetting Middelburgers.nl voor 2020

 1. Vast te stellen dat de sociale netwerkkaart een essentieel onderdeel is voor het slagen van het Actieplan Sociaal Domein
 2. Vast te stellen dat het platform Middelburgers.nl de informatie van de wijkteams en hun activiteiten faciliteert en hen ondersteunt
 3. Welzijn Middelburg daartoe in 2020 met € 46.000,- te subsidiëren t.b.v. het onderhoud en uitbreiding van het platform Middelburgers.nl
 4. Dit bedrag uit onderstaande budgetten te betalen en te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2020:
  • De afdeling Samenleving: € 16.000 uit het budget ‘Algemene voorzieningen’,
  • De afdeling Wijk & Bestuur: €10.000,- uit het budget ‘Extra activiteitenbudget wijken’,
  • De afdeling Leefomgeving: € 5.000,- vanuit de regulier budgetten voor beheer en onderhoud aan de civiele infrastructuur (50% wegen, 50% riolen).
  • De afdeling Leefomgeving: Vanuit de verschillende EU – projecten wordt € 15.000, bijgedragen aan het participatie platform onder voorwaarde dat het platform kan worden geborgd tot december 2022.
 5. Platform Middelburgers.nl in te zetten als interactieve informatie-, en communicatietool voor de lopende EU- projecten naar de burgers. Het betreft o.a. volgende lopende projecten: Scape, Siree, Move, Cool Towns, Shifft, Smart Space en Terts.

Vlaggen vanaf de Lange Jan en plaatsen van (extra) nestkasten voor slechtvalken

Het college besluit:

 1. De advisering van de ecoloog m.b.t. nestelende slechtvalken op de Lange Jan, over te nemen (bijlage 1);
 2. Vóór 15 februari 2020 twee gesloten nestkasten voor slechtvalken op de Lange Jan te plaatsen;
 3. In 2020 tijdens het broedseizoen van de slechtvalken niet vanaf de toren van de Lange Jan te vlaggen, tenzij er geen broedsel aanwezig is;
 4. In 2021 bij wijze van experiment in aanloop naar het broedseizoen permanent een kleinere vlag (wapen van Middelburg) te hijsen.

Evenementensubsidies 2020

 1. om  de volgende eenmalige subsidies te verlenen:
  • Stichting Evenementen Middelburg, €  43.500,--  (excl aanhouding)
  • Stichting Kunst & Cultuurroute, € 12.000,--
  • Stichting Zeeland Jazz, €  20.000,--
  • Stichting Streetparade Middelburg, € 18.000,--
  • Ondernemersvereniging Arnemuiden,  € 1.000,--
  • Weekend Amateur Kunst , € 3.000,--
  • Stichting Middelburg Volkoren, €  7.000,--
  • Stichting Bella Festa (stadsfeesten), €  10.000,--
  • Stichting Popwaarts,  €  3.000,--
  • Stichting Zeeland houdt van Schaatsen, € 10.000,--
  • Stichting Nacht van de Nacht , € 4.250,--
  • VOM Walcheren Toen en Nu , €  2.500,--
  • Stichting Smaek van Zeeland , € 1.000,--
  • Totaal: € 135.250,--
 2. Het gedeelte van de aanvraag van de SEM ten aanzien van de sinterklaasintocht 2020 aan te houden en een bedrag van € 1.500,-- hiervoor te reserveren;
 3. dit ten laste te brengen van het evenementenbudget 2020;
 4. In de beschikking aan de stichting Kunst en Cultuurroute, stichting Middelburg Volkoren en de ondernemersverenging Arnemuiden een opmerking te maken over de hoogte van de algemene reserve.

Wethouder Dekker heeft tegen de bijdrage aan Stichting Streetparade Middelburg gestemd.

Memo actieve informatie met toegezegde verkenning naar mogelijke alternatieven voor de Servicebus

Besluit

 1. De raad via bijgevoegde memo actieve informatie te informeren over de toegezegde verkenning van mogelijke alternatieven voor de Servicebus.