Besluitenlijst B en W vergadering 10 maart 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 maart 2020.

Datum: 10 maart 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Vaststellen Z-4 position papers

Besluit

In te stemmen met het Z4-position paper ‘Profilering stedelijkheid’. In te stemmen met het Z4-position paper ‘Mobiliteit en bereikbaarheid’. In te stemmen met het Z4-position paper ‘Arbeidsmarkt en onderwijs’. Kennis te nemen van de ‘cultuurstedelijke schets van Zeeland’, als uitwerking van het onderdeel cultuur, onder de paraplu van ‘Profilering stedelijkheid’.

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit tot afwijzing verzoek handhaving tegen exploitatie logiesgebouw

Besluit

De burgemeester besluit:

  • contrair te gaan aan het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg;
  • het besluit van 29 augustus 2019, aangaande de afwijzing van het handhavingsverzoek ten aanzien van het verbod om een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben zonder dat de exploitant of een op de exploitatievergunning vermelde leidinggevende in de openbare inrichting aanwezig is, in stand te laten;
  • het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Reflectie op aanvragen Basis Infra Structuur (BIS)

Besluit

  1. met instemming kennis te nemen van de ambtelijk in overleg met de Z4 en Provincie Zeeland opgestelde reflectie op de BIS-aanvragen;
  2. in te stemmen met het door Gedeputeerde Staten verzenden van deze reflectie aan de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.

Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie Middelburg 2022

Besluit

1. In te stemmen met de Startnotitie Omgevingsvisie Middelburg 2022
2. De Startnotitie Omgevingsvisie Middelburg 2022 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Beantwoording schriftelijke vragen Trekdijk LPM

Besluit

De door de fractie van de LPM gestelde vragen over de Trekdijk te beantwoorden middels bijgevoegde brief.

Rittenburg fase III

Besluit

  1. de inspraakprocedure niet toe te passen aangezien constructief overleg heeft plaatsgevonden met het Wijkteam en op de Wijktafels;
  2. over te gaan tot het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan.

Nota voor B&W Mandatering voor ondertekening van de overeenkomst met Appèl BV voor de levering van cateringdiensten

Besluit

Mandaat te verlenen aan Karen Bermingham, afdelingshoofd Facilitaire zaken tot het aangaan en ondertekenen van de overeenkomst met Appèl BV voor de levering van cateringdiensten.