Besluitenlijst B en W vergadering 8 oktober 2019

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2019.

 • Datum: 8 oktober 2019
 • Tijd: 9:30 uur - 14:00 uur
 • Locatie: College kamer
 • Voorzitter: Carla Doorn - loco burgemeester
 • Aanwezigen: J.J. Aalberts, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C.Dekker en C. Simons

FLO-overgangsrecht nadere aanpassing levensloopregeling

Besluit

De wijzigingen, zoals aangegeven in de bijlage 1, met terugwerkende kracht per 1 oktober 2019, door te voeren in de arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Middelburg, conform het advies van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA-ledenbrief van 26 september 2019 met kenmerk TAZ/U201900748/ Lbr:19/073/CVA-LOGA 19/09)

Subsidieverzoek speelfilm Slag om de Schelde

Besluit

 1. Match een eenmalige subsidie van € 3.000,-- te verlenen in de kosten verbonden aan de realisatie van een speelfilm "De slag om de Schelde" ten laste van het Cultuur Historisch Fonds op de begroting van het Zeeuws Archief;
 2. De subsidie uit te betalen in 2 delen € 1.500,-- in 2019 en € 1.500,-- in 2020.
 3. Brief sturen over de aanvullende feitelijke inzet (ook in uren) van de gemeente Middelburg

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) kabel windpark op zee IJmuiden Ver Alpha

Besluit

 1. In te stemmen met de gezamenlijke Zeeuwse reactie op de NRD IJmuiden Ver Alpha

Ontvankelijk en gegrondverklaring bezwaar Biljartvereniging Middelburg

Besluit

 1. Kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften Middelburg inzake het bezwaarschrift van Biljartvereniging Middelburg tegen het besluit tot afwijzing van de subsidie aanvraag voor verhuiskosten en maandelijkse huur van de biljartvereniging (bijlage 1.);
 2.  Het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren en het besluit te heroverwegen;

Memo actieve informatie Conclusie onderzoek gevels stadhuis

Besluit

Bijgevoegde memo in het kader van de actieve informatieplicht aan de raad te presenteren. Memo tekstueel aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris

Memo actieve informatie Huisvestingsplan 2020-2039

Besluit

De raad middels bijgevoegde memo informeren. Memo tekstueel aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris

Memo actieve informatie Webtoegankelijkheid

Besluit

 1. Bijgaande memo actieve informatie over webtoegankelijkheid naar de gemeenteraad te sturen.

Memo actieve informatie onderzoek samenwerking GGD, VRZ en RUD

2/10/2019: Dossier is voor tweede keer aangeboden voor college van 8 oktober. Toegevoegd aan eerste behandeling is de conceptreactie aan de drie organisaties en het memo actieve informatie aan de raad.

Besluit

 1.  In te stemmen met de aangereikte voorlopige bestuursopdracht, waarbij nadrukkelijk wordt aangetekend dat "samenwerken geen doel op zich is";
 2. Voor de uit te werken samenwerkingsscenario’s een concreet toetsingskader mee te geven voor de te onderzoeken scenario’s: a. Optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten; b. Het verlagen van de kosten voor de deelnemende partijen in de samenwerking; c. Bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid.
 3. Voor ieder uit te werken samenwerkingsscenario een model te vragen op basis waarvan de algemeen besturen op actieve wijze en op structurele basis bij de samenwerkingsorganisaties(s) betrokken worden en blijven;
 4. De uit te werken samenwerkingsscenario’s in eerste aanleg primair te laten beoordelen aan de hand van het geschetste toetsingskader. Een eventueel huisvestingsvraagstuk komt pas daarna aan de orde en is volgend aan het gekozen voorkeursscenario;
 5. Mee te geven dat de algemeen besturen van de deelnemende partijen in de samenwerking een besluit wordt gevraagd over het uiteindelijke voorstel;
 6. Dit standpunt met bijgevoegde brief kenbaar te maken aan de GGD, RUD en VRZ;
 7. De aangereikte "Informatiebrief verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ" voorzien van een toelichting in bijgevoegd memo aan de raad aan te bieden.

Memo actieve informatie Sinterklaasintocht

Besluit

Bijgaande memo over de Sinterklaasintocht naar de raad te zenden.

Schriftelijke vragen ex artikel 41 RVO ChristenUnie inzake participatie

De heer T. Noom cfm bijgevoegd concept antwoord te berichten

Schriftelijke vragen ex artikel 41 RVO ChristenUnie - Plaatselijke regelgeving en voorlichting lachgas

 1. In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief en daarmee de schriftelijke vragen aan het college, ex artikel 41 RVO van 10 september 2019 met als onderwerp: Plaatselijke regelgeving en voorlichting lachgas te beantwoorden.

Evaluatie parkeren HZ-studenten Het Groene Woud

 1. Kennis te nemen van de evaluatie parkeren HZ-studenten in de pilotperiode 1 september 2018 – 1 september 2019;
 2. Het verzoek van HZ Applied Sciences te honoreren om na de pilotperiode tot 1 januari 2020 gebruik te blijven maken van de parkeergarage Kousteensedijk voor parkeergelegenheid studenten locatie Het Groene Woud;
 3. Daarvoor het systeem van uitrijkaartjes te blijven hanteren;
 4. In de periode 1 september 2019 – 1 januari 2020 het tarief van de pilotperiode te hanteren;
 5. Het verzoek van HZ University of Applied Sciences af te wijzen.
 6. Een inspanningsverplichting aangaan om na 1 januari 2020 100 parkeerplaatsen voor studenten locatie Het Groene Woud beschikbaar te stellen, mochten deze parkeerplaatsen op het PZEM-terrein niet meer beschikbaar zijn.

Investering SRAF in pand Sint Sebastiaanstraat 12

Instemming te verlenen aan het bestuur van de Stichting Roosevelt Academy Fonds om geld uit het fonds in te zetten voor de aankoop van het pand aan de Sint Sebastiaanstraat 12, onder de voorwaarde dat overeenstemming wordt bereikt over de aankoopprijs.

Antwoordbrief B&W op reactie en ongevraagd advies SCW m.b.t. onderzoek Orionis

Besluit

 1. De Sociale Cliëntenraad Walcheren te antwoorden overeenkomstig bijgaande conceptbrief.

Inspraakreacties Molenwaterpark

Besluit

Aangehouden

Toevoegen bijlage aan bestemmingsplan ‘Studentenhuisvesting Kanaalweg’

Besluit

 1. in te stemmen om de bijlage MEMO Aerius berekening toe te voegen aan het conceptraadsvoorstel vóór  vaststelling van de raad

Toevoegen bijlage aan bestemmingsplan Muidenweg 1R

Besluit

 1. in te stemmen om de bijlage MEMO Aerius berekening toe te voegen aan het conceptraadsvoorstel vóór vaststelling van de raad