Besluitenlijst B en W vergadering 24 september 2019

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2019.

 • Datum: 24-09-2019
 • Tijd: 9:30 uur - 14:00 uur
 • Locatie: College kamer
 • Voorzitter: Burgemeester
 • Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), K.J. Bermingham, C.Dekker, C. Doorn en C. Simons

Nota van aanbieding nieuwsbrief kwijtschelding Sabewa Zeeland

Besluit

Het beoogde resultaat is om de stand van zaken m.b.t. het kwijtscheldingsproces aan te geven en de nieuwsbrief van Sabewa Zeeland aan te bieden aan de gemeenteraad.

Uitspraak beroep studentenhuisvesting Balans 25

Besluit

Kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant om het beroep van initiatiefnemer tegen uw besluit om de omgevingsvergunning tot het huisvesten van studenten in het pand Balans 25 te weigeren ongegrond te verklaren

Beantwoording artikel 41 vragen RvO gemeenteraad van de PVDA over de beschikbaarheid van sportvelden door droogte.

Besluit

1. De door de fractie van de PVDA gestelde vragen ex. art. 41 RvO gemeenteraad over de beschikbaarheid van sportvelden door droogte te beantwoorden volgens bijgesloten conceptbrief.

Beantwoording artikel 41 vragen RvO gemeenteraad van de VVD Nina Simonestraat

Besluit

1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de VVD-fractie volgens de bijgevoegde concept brief;
2. De VVD hiervan op de hoogte te brengen.

Memo actieve informatie voorstel 19-101 ‘moratorium verkoop vastgoed’

Besluit

1. De memo middels de actieve informatieplicht aan te bieden aan de gemeenteraad;

Evaluatie parkeren HZ-studenten Groene Woud

Besluit

Aangehouden tot de B. en W.-vergadering van 8 oktober 2019 voor overleg met wethouder Simons

Memo actieve informatie voorzetting coördinatie Mats en VBA 2019-2020

Besluit

 1. in te stemmen met de voortzetting van de coördinatie, uitbreiding en training van het Mats-team en de Vrijwillig Burgeradviseurs bij Welzijn Middelburg
 2. in te stemmen met de subsidiering van deze taken met € 18.824,-  te betalen uit het budget algemene voorzieningen.
 3. De raad te informeren met bijgaand memo

Memo actieve informatie Standpuntbepaling Zeeuwse samenwerking Sociaal Domein

Besluit

 1. In te stemmen met het overzicht ("kruisjeslijst") van onderwerpen van mogelijke samenwerking en de schaal waarop de samenwerking Sociaal Domein kan plaatsvinden;
 2. In te stemmen met de (bijgestelde) projectopdracht over de meest passende organisatievorm(en) voor uitvoering van taken waarop de gemeenten willen samenwerken;
 3. Akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage € 11.572,75, - voor de begrote projectkosten in 2019 en deze te dekken uit het werkbudget sociaal domein;
 4. Hieraan de voorwaarde te verbinden dat de andere Zeeuwse gemeenten ook instemmen;
 5. De raad te informeren met bijgesloten memo actieve informatie;
 6. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) te informeren over dit besluit.

Verzoek sfeerverlichting binnenstad

Besluit

1. Het verzoek van de Vereniging Ondernemers Middelburg (VOM) om in de periode half november tot half januari sfeerverlichting in de binnenstad te honoreren.
2. Samen met de VOM integraal de mogelijkheden voor aanpassingen van alle (sfeer)verlichting in de binnenstad te onderzoeken.