Besluitenlijst B en W vergadering 1 oktober 2019

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2019.

 • Datum: 1 oktober 2019
 • Tijd: 9:30 uur - 14:00 uur
 • Locatie: College kamer
 • Voorzitter: Burgemeester
 • Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C.Dekker, C. Doorn en C. Simons

Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 en CAR UWO 2019

Besluit

De wijzigingen, zoals aangegeven in de bijlage door te voeren in de arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Middelburg, conform het advies van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA- ledenbrief van 16 september 2019 met kenmerk TAZ/U201900565 Lbr. 19/069 LOGA 19/068).

Bezwaarschrift tegen exploitatievergunning Hotel Bruno, Varkensmarkt 1

Besluit
De burgemeester besluit conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg:

 • het bezwaar gegrond te verklaren voor wat betreft de sluitingstijden en het bestreden besluit op dit punt te herroepen;
 • bij de beslissing op bezwaar de openingstijden in de vergunning aan te passen aan de feitelijke openingstijden;
 • het bezwaar voor het overige ongegrond te verklaren;
 • het verzoek om proceskostenvergoeding toe te wijzen (1 procespunt, wegingsfactor 1, ad € 512,--);
 • in afwijking van het advies van de Commissie de bezwaargrond t.a.v. de tenaamstelling ongegrond te verklaren en de vergunning op dit onderdeel ongewijzigd te laten.

Besteding vervangingsinvesteringen sport

Besluit

1. De resterende vervangingsinvestering 2012 en 2014 voor de natuurgrasvelden op de sportcomplexen Arnemuiden en Veerse Poort in te zetten voor vervanging van hekwerken en het aanleggen van verharde beheerstroken onder hekwerken op verschillende sportcomplexen.

Beantwoording brieven van inwoners en organisaties over beëindiging Servicebus

Besluit

1. Inwoners en organisaties die brieven hebben geschreven over de beëindiging van de Servicebus te antwoorden overeenkomstig bijgaande conceptbrieven.

Onderzoek samenwerking GGD, VRZ en RUD

Besluit

Aangehouden

Gebiedsgerichte aanpak Walcheren, mobiliteitsvisie en wegenstructuur en plan van aanpak

Besluit

1. In te stemmen met de mobiliteitsvisie Walcheren, de bijbehorende wegenstructuur en het plan van aanpak.

Aanpassen van de inzameling en de wijze van afrekenen van bedrijfsafval

Besluit

 1. De inzameling van bedrijfsafval in ondergrondse containers in de binnenstad als dienst voort te zetten en de inzameling van bedrijfsafval in rolcontainers per 1 januari 2021 te beëindigen.
 2. Praktisch oplossingen toe te passen voor de overige situaties met geen huishoudelijk afval (bv sportverenigingen, scholen, non profit organisaties) en later een formele regeling op te stellen. Het afdelingshoofd Stadsbeheer maakt de afspraken in de tussenliggende periode in overleg met Belastingen.
 3. In 2020 de afrekening van de inzameling van bedrijfsafval volgens de Diftar ontwikkelde berekeningswijze voor huishoudens in 2021 met een vast bedrag en een bedrag per aanbieding toe te passen.
 4. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Lange termijn Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting

Besluit

Voor de externe ondersteuning het budget hiervoor beschikbaar te stellen en te dekken ten laste van de post Onderwijshuisvesting.

Memo voor de raad maken en deze volgende week aan het college voorleggen

Projectplan Pilot Ondertussengroep

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het projectplan pilot ondertussengroep en de daarin verwerkte evaluatie integratiebeleid.
 2. De kosten hiervoor te dekken uit de door de minister ter beschikking gestelde middelen voor de ondertussengroep ad € 112.000 en het restantbedrag budget integratie statushouders ad € 576.000;
 3. Eenmalig een bedrag van ad € 100.000 aan te wenden ten behoeve van de taakstelling sociaal domein.
 4. De raad hierover per bijgaande memo actieve informatieplicht te informeren.

Memo actieve informatie Beatrixstraat

Besluit

Bijgaande memo naar de gemeenteraad te sturen.