Besluitenlijst B en W vergadering 10 september 2019

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2019.

 • Datum: 10-09-2019
 • Tijd: 9:30 uur - 14:00 uur
 • Locatie: College kamer
 • Voorzitter: Burgemeester
 • Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C.Dekker, C. Doorn en C. Simons

Knooppuntensysteem

Besluit: Instemmen met continuering financiële bijdrage Fietsknooppuntensysteem.

Zeeuwse editie Dutch Food Week

Een deel van het Gotisch deel voor een dagdeel (ochtend) beschikbaar te stellen aan FoodDelta Zeeland voor de opening op 4 oktober 2019 van de Zeeuwse editie van de Dutch Food Week 2019.

Symposium Slavernij

Besluit: Aangehouden voor overleg met wethouder Simons.

Raadsvoorstel Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022  

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022.
 2. Voor vaststelling door de Gemeenteraad de Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022 met bijgevoegd raadsvoorstel de Gemeenteraad aan te bieden. Raadsvoorstel tekstueel aanpassen in overleg met wethouder Simons.

Raadsvoorstel Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer

Besluit

 1. In te stemmen met de startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer.
 2. De startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan studentenhuisvesting Kanaalweg

Besluit

De raad voor te stellen het bestemmingsplan studentenhuisvesting Kanaalweg vast te stellen.

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan "Muidenweg 1R Arnemuiden"  

De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Muidenweg 1R Arnemuiden" gewijzigd vast te stellen.

Memo actieve informatie en raadsvoorstel procesvoorstel beperken vuurwerk(overlast) Middelburg

Besluit

De raad overeenkomstig bijgevoegde memo actief te infomeren hoe voor de korte termijn (jaarwisseling 2019-2020) en lange termijn (2020 en verder) invulling is gegeven aan het initiatiefvoorstel ‘minder vuurwerk(-overlast) in Middelburg’.
Tekstuele aanpassing aanbrengen in overleg met burgemeester Bergmann.

Memo actieve informatie over brief aan gemeenteraden over energietransitie

Besluit

De raad te informeren overeenkomstig bijgevoegde memo.

Memo actieve informatie selectie en aanbesteding projecten i.h.k.v. Europees subsidietraject Interreg 2 zeeën Solarise

Besluit

1. In te stemmen de selectie van locaties voor het plaatsen van zonnepanelen:

 • Helm 3 (deel van het dak met leibekleding) betreft een pilot.
 • Stadhuisstraat 2 (deel van het dak met pannenbekleding) betreft een pilot.
 • Concert- en Gehoorzaal
 • Zeeuws Archief
 • Stadschouwburg (reserve locatie)
 1. In te stemmen met de aanbesteding van deze projecten.
 2. De raad te informeren via de memo actieve informatieplicht.

Memo actieve informatie voortzetting algemene voorziening Ramah Tamah Tabadila 2020- 2022

Besluit

 1. De voorliggende voorziening Ramah Tamah Tabadila voor de jaren 2020, 2021 en 2022 voort te zetten
 2. De kosten daarvoor bedragen jaarlijks €90.00,- voor coördinatie- begeleidings- en ontwikkelingskosten
 3. Deze kosten te verdelen door € 52.000,- te betalen uit het budget Algemene voorzieningen en € 38.000,- uit het budget Wmo-dagbesteding
 4. De raad te informeren met bijgaand memo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 en SP over Cleene Hooge

Besluit 

In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief en deze te verzenden aan de fracties van D66 en de SP.

Evaluatie parkeren HZ-studenten Groene Woud

Besluit

Aangehouden. Volgende week opnieuw op agenda.

Bestendiging tijdelijk GGZ-leerlingenvervoer

Besluit 

In te stemmen met de bijgevoegde "Overbruggingsovereenkomst GGZ leerlingenvervoer", die regelt dat de voormalig vervoerder TCR kostenneutraal gedurende een maand (1-9-2019 tot 1-10-2019) het GGZ-leerlingenvervoer op zich neemt, met ruimte voor verlenging van maximaal nog een maand (tot 1-11-2019).

Borgstelling KV ONDO

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het verlenen van een gemeentegarantie aan korfbalvereniging ONDO voor 50% van het te lenen bedrag van € 125.000,- voor een investering in de renovatie en uitbreiding van het clubgebouw, onder dezelfde opschortende voorwaarden als gesteld door de StichtingWaarborgfonds Sport (SWS), bijlage 2;
 2. Akkoord te gaan met een looptijd van de garantie van 15 jaar en lineair af te lossen waardoor de jaarlijkse afbouw € 4.167,- bedraagt;
 3. Voor de verstrekking van deze gemeentegarantie geen leges in rekening te brengen (art. 9 van de legesverordening);
 4. Kennis te nemen van bijgevoegd rapport, bijlage 1, t.a.v. de borgstelling aan korfbalvereniging ONDO van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS);
 5. Kennis te nemen van bijgevoegde akkoordverklaring van StichtingWaarborgfonds Sport (SWS), bijlage 2,  ten aanzien van de borgstelling van SWS aan KV ONDO;
 6. Akkoord te gaan met het vergoeden van de kosten a circa € 2.500,- voor de uitvoering van het rapport door SWS;