Besluitenlijst B en W vergadering 17 september 2019

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2019.

 • Datum: 17-09-2019
 • Tijd: 9:30 uur - 14:00 uur
 • Locatie: College kamer
 • Voorzitter: Burgemeester
 • Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C.Dekker, C. Doorn en C. Simons

Evaluatie parkeren HZ-studenten Groene Woud

Besluit

Aangehouden. Volgende week opnieuw op agenda

 
Veersche Poort Fazantenhof

Besluit

Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om de functiebestemming jongerenontmoetingsplek te wijzigen.


Aanvraagformulier subsidie peutergroepen

Besluit

1. Het "aanvraagformulier subsidie kindgebonden financiering VVE-peutervoorzieningen", inclusief bijlage, vast te stellen.


Vervolg planning nieuwe kaders sporten en bewegen

Besluit

1. Akkoord te gaan met bijgevoegde procesbeschrijving voor het vervolg van de begeleiding en ontwikkeling van nieuwe integrale kaders voor sport en bewegen in Middelburg (bijlage 1.);
2. De kosten te dekken uit de post sport en bewegen 61983;


Besluit hogere grenswaarde Wgh Buitenruststraat 4

Besluit

Een hogere grenswaarde vast te stellen voor de Buitenruststraat 4.


Aanvaarden Klapbank en plaatsen bank in het Molenwaterpark


Besluit

 1. De Klapbank die Erfgoed Zeeland aan de Gemeente Middelburg biedt, te aanvaarden en een overeenkomst te sluiten met de organisatie over het beheer van de bank te sluiten (mandaat van afdelingshoofd leefomgeving).
 2. Het dagelijks beheer onder te brengen bij stadsbeheer en de kosten hiervan te dekken uit regulier budget.
 3. Kennis te nemen van de bijdrage voor de Gemeente Middelburg door de BV Monumentenbeheer van totaal € 13.500 (€ 6.000 bijdrage aan de aankoop van de bank en € 7.500 voor plaatsingskosten en aansluitkosten).
 4. Als locatie van de bank te kiezen voor de locatie bij de ingang van het park nabij de frituur.


Symposium Slavernij 9 oktober 2019

Besluit

1. Gastheer te zijn en mee te werken aan het organiseren van het symposium "Waarom Vrijheid niet wachten kon" op 9 oktober 2019 en hiervoor het oude stadhuis beschikbaar te stellen
2. Het symposium mede te financieren met maximaal 2500 euro, en dit te dekken uit het budget promotie


Memo actieve informatie Ontwerp Middelburgse Visie Milieu 2019-2025

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de Ontwerp Middelburgse Visie Milieu 2019-2025;
 2. De Middelburgse Visie Milieu 2019-2025 op grond van actieve informatieplicht te zenden naar de raadscommissie middels bijgevoegde memo;
 3. De Ontwerp Middelburgse Visie Milieu 2019-2025 ter inzage te leggen volgens de gemeentelijke inspraakverordening.


Memo actieve informatie stand van zaken update integraal fietsplan

Besluit

1. memo stand van zaken update integraal fietsplan in het kader van de actieve informatie aan de gemeenteraad  te sturen.


Memo actieve informatie subsidie schoolbegeleidingsdiensten

Besluit

 1. de gedwongen winkelnering bij de schoolbegeleidingsdiensten in maximaal 3 jaren af te bouwen en de beschikbare middelen voor schoolbegeleiding direct aan de schoolbesturen te beschikken.
 2. in de subsidiejaren 2020 e.v. de opgelegde verplichting aan de schoolbesturen om een vergelijkbaar bedrag uit eigen middelen in te zetten voor schoolbegeleiding los te laten.
 3. dat de subsidie voor schoolbegeleiding in de subsidiejaren 2020 e.v. ingezet dient te worden voor externe begeleiding ten behoeve van de verruiming van de ondersteuningsprofielen van de scholen in het kader van passend onderwijs door middel van:
 • duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit, niet voor incidentele aanpak;
 • de verbetering van de kwaliteit van de leerkracht en pedagogisch medewerkers, het team en de onderwijs- en zorgstructuur t.b.v. de doelgroep 2-13 jaar, niet voor de individuele leerling.

 4. de gemeenteraad over dit besluit te informeren via de actieve informatieplicht.

5.  in te stemmen met de concept raadsinformatiebrief.


Antwoordbrief B&W op advies SCW Kadernota Orionis Walcheren

Besluit

1. De Sociale Cliëntenraad Walcheren te antwoorden overeenkomstig bijgaande conceptbrief.