Agenda college B en W 7 juli 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 juli 2020.

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst college van B&W, 30 juni 2020
 4. Parafenbesluiten 
 5. E-laadplaats Amnestylaan
 6. Uitspraak beroep studentenhuisvesting Kanaalweg
 7. Gunningen en opdrachtverleningen verduurzaming wagenpark
 8. Voordracht benoeming van twee nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein
 9. Jaarstukken 2019 St. voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren
 10. Volmacht AVA, jaarrekening GVC 2018 en eigen bijdrage leerlingenvervoer
 11. Antwoordbrief ongevraagd advies SCW beleidsregel Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 12. Bespreekpunten
 13. Raadsvoorstel Bestuurlijke tussenrapportage 2020
 14. Memo actieve informatie Rijksbijdrage compensatie coronacrisis
 15. Beantwoording schriftelijke vragen sociaal warenhuis van de PvdA
 16. Rechtzetten van de scheefheid in achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw
 17. Eindrapport doelmatigheidsonderzoek inkoop en aanbesteding
 18. Visie Campus Middelburg