Beleidsnota's

Gemeente Middelburg geeft verschillende beleidsnota's uit, waarin het beleid staat beschreven. De nota's zijn geordend op categorie.

Gemeente Middelburg geeft verschillende beleidsnota's uit, waarin het beleid staat beschreven. Deze nota's vindt u hieronder per categorie. Ze zijn te raadplegen voor zover de nota's op dit moment digitaal beschikbaar zijn. De lijst wordt verder uitgebreid, zodat op termijn alle nota's te bekijken zijn.

Bestuur en ondersteuning

Veiligheid

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Planning en control, begroting

Rekenkamer