Verandering in de zorg

Alle gemeenten hebben per 1 januari 2015 de regie gekregen over allerlei taken op het gebied van zorg en ondersteuning: ondersteuning en begeleiding van (zorgbehoevende) mensen, zorg voor de jeugd, (passend) onderwijs, participeren op de arbeidsmarkt (participatiewet). Deze overheveling van regie noemen we 'decentralisaties'.

Er is natuurlijk geld meegekomen om deze taken uit te (laten) voeren. Daarmee bestaat de gemeentebegroting voor het grootste gedeelte uit 'zorgeuro's'. Maar met het overhevelen van de taken is tegelijkertijd flink bezuinigd op het budget. De gemeenten moeten alles dus heel efficiënt organiseren en waar mogelijk samenwerken om de kosten te drukken. Op Walcheren werken de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen binnen het project Walcheren voor Elkaar intensief samen om de nieuwe taken uit te voeren. Op het gebied van jeugdhulp stemmen de 13 Zeeuwse gemeenten samen af.