Herinrichting Volkerakstraat

Het Ingenieursbureau van de Gemeente Middelburg wil in het najaar van 2017 riolerings- en bestratingswerkzaamheden uitvoeren in de Volkerakstraat, Merwedestraat en een gedeelte van de Grevelingenstraat. Daarbij is het de bedoeling om het gedeelte van de Volkerakstraat tussen de Grevelingenstraat en de Dordtse Kilstraat her in te richten.

Bewoners hebben via een enquête en tijdens een informatieavond aan kunnen geven welke wensen zij hebben met betrekking tot de herinrichting. Wij hebben bij het maken van het ontwerp zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Het voorlopige ontwerp voorziet in de volgende wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie:

  1. De 12 haakse parkeervakken in de groenstrook ter hoogte van de huisnummer 38 en 40 schuiven op tot voor de huisnummers 40 en 42.
  2. Er worden 12 extra haakse parkeervakken aangelegd voor de huisnummers 34 t/m 38.
  3. Hiervoor moeten 4 bomen worden gekapt.
  4. Het trottoir en de parkeervakken aan de oneven zijde worden iets verbreed.
  5. De kruisingen Volkerakstraat/Biesbosstraat en Volkerakstraat/Biesbosstraat/Dordtse Kilstraat worden verhoogd.

Bij de voorbereiding van de herinrichting wordt inspraak verleend.

Inzage

De ontwerptekening ligt zes weken ter inzage: van 10 augustus tot en met 20 september 2017. Hiervoor kunt u elke werkdag tijdens kantooruren terecht in het Stadskantoor bij de vakbalie Vergunningen, Bouwen en Wonen. Kopieën zijn daar tegen betaling verkrijgbaar.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Afhankelijk van de zienswijzen zal bekeken worden of het plan aangepast moet worden. Voor een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Joost Gabriëlse (0118) 67 53 33.

Schriftelijke zienswijzen richt u aan: Burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg

Een belanghebbende die redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht, kan geen beroep instellen bij de rechtbank (artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht).

Eindverslag

Van de inspraak wordt een eindverslag gemaakt. De vaststelling van het eindverslag wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad (www.overheid.nl). Het eindverslag wordt toegezonden aan de indieners van een zienswijze.

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer Joost Gabriëlse op telefoonnummer (0118) 67 53 33 of stuur een e-mail naar info@middelburg.nl.

De bewoners van de Volkerakstraat ontvangen begin augustus een brief met bovenstaande informatie.